Akcje spółki MSX RESOURCES S.A.

Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki praw majątkowych

Syndyk Masy Upadłości Piotra Dymińskiego w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt X GUp 628/17, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki po przeprowadzeniu konkusu ofert składnika masy upadłości w postaci praw majątkowych, tj. akcji spółki MSX RESOURCES S.A. w liczbie 544 zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym prowadzonym przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego S.A.

za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 13,60 złotych (słownie: trzynaście złotych sześćdziesiąt groszy).

Zainteresowani winni składać bezwarunkowe oferty w formie pisemnej w Kancelarii Syndyka, adres: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521 lub przesłać listem poleconym na ww. adres bądź w formie skanu podpisanej oferty przesłanego na adres mailowy: biuro@kancelariagrenda.pl, z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA na zakup akcji w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 628/17”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia lutego 2019 roku, do godz. 11:00, przy czym decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka/na skrzynkę mailową Syndyka.

Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz spełniać pozostałe warunki i zawierac oświadczenia oferenta określone w Regulaminie konkursu ofert z dnia 21grudnia 2018 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są do wglądu w Kancelarii Syndykaw Warszawie pod adresem:
00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521oraz w Poznaniu pod adresem: 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1, a takżena stronie internetowej Syndyka: www.kancelariagrenda.pl.

Istnieje możliwość udostępnienia ww. regulaminu drogą mailową w formacie pdf.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 pod numerem61 670 73 73 lubmailowo pod adresem: biuro@kancelariagrenda.pl.

Regulamin konkursu ofert z dnia 21 grudnia 2018 r. na zakup praw majątkowych, tj. akcji spółki MSX RESOURCES S.A. w liczbie 544 zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym prowadzonym przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego S.A., w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Piotra Dymińskiego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt postępowania upadłościowego X GUp 628/17):

 1. Przedmiotem sprzedaży są akcje spółki MSX RESOURCES S.A. w liczbie 544 zgromadzone na rachunku inwestycyjnym prowadzonym przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego S.A. (dalej: DM PKO BP), nienotowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.

 2. Cena wywoławcza wynosi nie mniej niż 13,60 złotych (słownie: trzynaście złotych sześćdziesiąt groszy).

 3. Zainteresowani winni składać bezwarunkowe oferty w formie pisemnej w Kancelarii Syndyka, adres: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521 lub przesłać listem poleconym na ww. adres bądź w formie skanu podpisanej oferty przesłanego na adres mailowy: biuro@kancelariagrenda.pl(z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku wyboru oferty, oferent zobowiązany jest przedłożyć ofertę, której skan przesłał, w oryginale, przed zawarciem umowy sprzedaży), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1lutego 2019 roku, do godz. 11:00, przy czym decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka/na skrzynkę mailową Syndyka.

 4. Na kopercie bądź w temacie wiadomości e-mail należy wskazać „NIE OTWIERAĆ – OFERTA na zakup akcji w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 628/17”.

 5. Oferta powinna zawierać:

  1. dokładne oznaczenie składającego ofertę: imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oferenta, formę organizacyjnoprawną, REGON, NIP, w przypadku osób fizycznych nadto nr i serię dowodu osobistego oraz nr PESEL, dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail lub numer telefonu), ewentualnie pełnomocnictwo do występowania w imieniu oferenta;

  2. oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza w kwocie 13,60 złotych (słownie: trzynaście złotych sześćdziesiąt groszy);

  3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z dokumentami stanowiącymi podstawę praw majątkowych określonych w punkcie 1. niniejszego Regulaminu i znany jest mu ich stan prawny i faktyczny oraz nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w przyszłości z tego tytułu żadnych zastrzeżeń oraz roszczeń;

  4. oświadczenie oferenta, że cała oferowana cena sprzedaży zostanie wpłacona na rachunek bankowy masy upadłości Piotra Dymińskiego w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 82 1090 2590 0000 0001 3518 2377 przed podpisaniem umowy sprzedaży;

  5. oświadczenie, że oferent nie jest osobą najbliższą w stosunku do Sędziego-komisarza lub Syndyka masy upadłości, w szczególności jego małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem lub powinowatym w tej samej linii lub stopniu, ani też osobą pozostającą w stosunku przysposobienia i ich małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

  6. zobowiązanie oferenta do zapłaty wszelkich opłat związanych z nabyciem przedmiotu sprzedaży, w tym zobowiązań publicznoprawnych oraz opłaty za przeniesienie przedmiotowych akcji na rachunek nabywcy;

  7. wskazanie podmiotu prowadzącego na rzecz oferenta rachunek inwestycyjny oraz podanie numeru tego rachunku;

  8. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z Regulaminem konkursu ofert i spełnia warunki określone regulaminem oraz je akceptuje bez zastrzeżeń;

  9. oświadczenie oferenta, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z procedurą konkursową: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dobrowolnie podanych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej związanej z zakupem przedmiotu sprzedaży”;

  10. własnoręczny podpis oferenta.

 6. Konkurs może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 7. O wyborze oferty decyduje najwyższa zaoferowana cena.

 8. Wybór oferty przez Syndyka nastąpi po upływie terminu na składanie ofert.

 9. Przyjęcia ofert dokonuje Syndyk poprzez złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty w drodze pisemnej.

 10. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od dnia przyjęcia jego oferty, zawrzeć umowę sprzedaży, jak również wpłacić w tym terminie, jednak nie później jak przed zawarciem umowy sprzedaży, pełną kwotę ceny sprzedaży.

 11. Wszelkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży oraz koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.

 12. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny.

 13. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 pod numerem 61 670 73 73 lub mailowo pod adresem: biuro@kancelariagrenda.pl.