Koparka JCB 3CX

REGULAMIN SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI

W TRYBIE KONKURSU OFERT

 

w postępowaniu upadłościowym

BIOPAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

sygn. akt XI GUp 46/14

 

 

 • 1

Przedmiot Sprzedaży

 

 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia sprzedaży składnika masy upadłości spółki „BIOPAL” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Borku Wielkopolskim, tj. ruchomości, koparki JCB 3CX, rok produkcji 1995, nr VIN 3CX302731P, w postępowaniu upadłościowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XI GUp 46/14.

Sprzedaż prowadzona jest na podstawie uchwały nr 2 Rady Wierzycieli BIOPAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Borku Wielkopolskim z dnia 29 czerwca 2021 r.

 1. Ogłoszenie o sprzedaży wraz z opisem przedmiotu sprzedaży, o którym mowa w ust. 1 powyżej, określeniem ceny, terminu składania ofert, możliwości zapoznania się z przedmiotem sprzedaży oraz terminu i warunków sprzedaży zostało podane do publicznej wiadomości poprzez publikację ogłoszenia w internecie.
 2. Z przedmiotem sprzedaży zapoznać się można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Syndykiem.

 

 

 • 2

Cena

 

 1. Dla składnika określonego w § 1 ust. 1 powyżej, tj. koparki JCB 3CX, rok produkcji 1995, nr VIN 3CX302731P, cena wywoławcza wynosi nie mniej jak 10.000,00 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych netto).

 

 

 • 3

Składanie ofert

 

 1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2021 r., do godz. 12:00.
 2. Oferty powinny zostać złożone w terminie określonym w ust. 1 powyżej w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości pod adresem: 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1, przy czym oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być sporządzona na piśmie i umieszczona w zamkniętej mniejszej kopercie, która powinna być umieszczona w drugiej kopercie o większym formacie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia oraz uniemożliwiający otwarcie i zamknięcie koperty bez pozostawienia śladów po otwarciu. Każda z kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości pod adresem: 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1, koniecznie z podaniem sygnatury akt sprawy „XI GUp 46/14” i z wyraźnym dopiskiem „Oferta na sprzedaż ruchomości przedsiębiorstwa BIOPAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – NIE OTWIERAĆ” oraz zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
 3. O terminie wpływu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Kancelarii Syndyka.
 4. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

 

 

 • 4

Oferenci

 

 1. W procedurze sprzedaży mogą wziąć udział osoby fizyczne (obywatele polscy lub cudzoziemcy) oraz jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, w tym spółki osobowe oraz polskie i zagraniczne osoby prawne.
 2. Warunkami uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest złożenie ważnej oferty w miejscu i terminie określonym w Regulaminie i ogłoszeniu o sprzedaży oraz wpłacenie wadium w wysokości i terminie określonym w Regulaminie i ogłoszeniu o sprzedaży.
 3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w procesie sprzedaży danego składnika masy upadłości.
 4. Odrzucone zostaną oferty złożone przez podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.UpNp., a ponadto przez:
 5. a) Sędziego-komisarza i syndyka, ich małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonka takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia,
 6. b) upadłego.

 

 

 • 5

Oferta

 

 1. Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim. W przypadku gdy oferta złożona została w języku innym niż język polski, do oferty powinno zostać dołączone jej tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku rozbieżności o treści oferty decyduje wersja w języku polskim.
 2. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w sposób czytelny, na komputerze, maszynie do pisania lub odręcznie długopisem (nieścieralnym atramentem). Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. Każda strona oferty powinna być numerowana, parafowana, a ostatnia strona podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do działania w imieniu oferenta.
 3. Oferta nie może zostać złożona pod warunkiem.
 4. Oferta powinna zawierać pod rygorem jej odrzucenia:
  1. Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL.
  2. Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), wszelkie pełnomocnictwa lub/i uchwały odpowiednich organów, z których wynikać będzie prawo do reprezentacji, złożenia oferty i zawarcia umowy, a w przypadku osoby fizycznej kopię aktualnego dowodu osobistego, przy czym karta zawierająca kopię powinna zostać przekreślona jedną cienką linią przebiegającą przez cały obraz dowodu oraz opisana słowem „kopia”.
  3. Oznaczenie składnika masy upadłości.
  4. Oferowaną cenę nabycia netto za składnik majątkowy będące przedmiotem niniejszego konkursu ofert. Cena winna być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie. W przypadku braku określenia, czy proponowana cena jest ceną netto czy brutto, przyjmuje się, że oferowana kwota jest ceną netto.
  5. Oświadczenie oferenta, że cała oferowana cena zostanie wpłacona przed podpisaniem umowy sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości (rachunek prowadzony przez bank Santander Bank Polska S.A. nr: 95 1090 2590 0000 0001 2264 9161).
  6. Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów i opłat związanych z zawarciem umowy, w szczególności wszelkich należności publicznoprawnych oraz opłat notarialnych.
  7. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z Regulaminem sprzedaży i spełnia warunki określone tym Regulaminem oraz je akceptuje bez zastrzeżeń.
  8. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
  9. Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze.
  10. Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy.
  11. W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo.
  12. Własnoręczny podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach.
  13. Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
  14. Oświadczenie oferenta, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z procedurą konkursu ofert: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych oraz kontaktowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursu ofert w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XI GUp 46/14”.
  15. Syndyk może zdecydować o dopuszczeniu ofert niespełniających wymogów w zakresie § 5 ust. 4 lit. b lub e-n powyżej, po uzyskaniu zgody Rady Wierzycieli, pod warunkiem ich uzupełnienia przez oferentów w terminie 5 dni roboczych.
  16. Złożona oferta spełniająca wyżej wymienione warunki wiąże oferenta do chwili wyłonienia nabywcy, bądź odstąpienia od sprzedaży przez Syndyka.
 5. Warunkiem ważności oferty na zakup przedmiotu sprzedaży określonego w § 1 ust. 1 Regulaminu jest wpłata wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).
 6. Wpłaty wadium dokonać należy przelewem na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Santander BP S.A. nr konta 95 1090 2590 0000 0001 2264 9161 z dopiskiem “Wadium”, do dnia terminu składania ofert. Dniem wniesienia wadium jest dzień uznania rachunku bankowego masy upadłości.
 7. Wadium podlega zwrotowi w kwocie nominalnej, tzn. od wpłaconego wadium nie przysługują odsetki.
 8. Wadia wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostaną zwrócone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników wyboru przez Radę Wierzycieli.
 9. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
 10. Wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w sytuacji, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym w Regulaminie z przyczyn leżących po stronie oferenta, którego oferta została przyjęta.

 

 

 • 6

Sprzedaż

 

 1. Sprzedaż może się odbyć, o ile wpłynie chociaż jedna oferta spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka Masy Upadłości na zwołanym w tym celu posiedzeniu Rady Wierzycieli (z uwagi na stan epidemiologiczny posiedzenie może odbyć się w trybie tele- lub wideokonferencji).
 3. Po stwierdzeniu, iż złożone oferty spełniają wymogi formalne, Syndyk wybiera ofertę tego oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, o ile Rada Wierzycieli nie podejmie uchwały o przeprowadzeniu licytacji pomiędzy oferentami, którzy złożyli najwyższe, zbliżone kwotowo oferty. O terminie licytacji oraz zasadach, na jakich zostanie przeprowadzona, oferenci zostaną powiadomieni odrębnym pismem na adresy wskazane w ofercie.
 4. Wybór oferty przez Syndyka Masy Upadłości dla swej ważności wymaga zatwierdzenia wyboru przez Radę Wierzycieli.
 5. Przyjęcie oferty następuje poprzez złożenie oferentowi pisemnego oświadczenia Syndyka Masy Upadłości w tym przedmiocie, po uprzednim zatwierdzeniu przez Radę Wierzycieli dokonanego przez Syndyka wyboru oferty.

 

 

 • 7

Zawarcie umowy

 

 1. Oferent, którego oferta została przyjęta, zobowiązany jest w uzgodnionym terminie, nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia przyjęcia jego oferty, zawrzeć umowę sprzedaży, jak również wpłacić w tym terminie, jednak nie później jak przed zawarciem umowy sprzedaży, pełną kwotę ceny sprzedaży.
 2. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości Kupujący, jednakże Syndyk Masy Upadłości zastrzega sobie prawo wyboru notariusza.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Syndyk za zgodą Rady Wierzycieli może przedłużyć termin na zawarcie umowy sprzedaży.

 

 

 • 8

Postanowienia końcowe

 

 1. Rada Wierzycieli oraz Syndyk Masy Upadłości zastrzegają sobie prawo odstąpienia od sprzedaży, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny, bez odszkodowania z tego tytułu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego oraz Kodeksu cywilnego.

 

 

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem: 61 670 73 73, bądź kierując zapytanie dotyczące sprzedaży drogą mailową na adres: biuro@kancelariagrenda.pl.