Nieruchomość lokalowa – Łoś

Obwieszczenie o przetargach

 

Syndyk masy upadłości Janusza Chwajoł (sygn. akt X GUp 689/17) i Syndyk masy upadłości Lucyny Chwajoł (sygn. akt X GUp 687/17)w postępowaniach upadłościowych prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, niniejszym zaprasza do udziału w dwóch przetargach na sprzedaż dwóch udziałów wielkości po ½ każdy, w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 1 o powierzchni użytkowej 96,50 m2, położonej w miejscowości Łoś, przy ul. Spółdzielczej 27, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1I/00000602/0. Z prawem własności ww. lokalu związany jest udział 10360/40260 w częściach wspólnych budynku oraz gruntu, dla których Sąd Rejonowy w Piasecznie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA5M/00426540/1.

Sprzedaż ww. udziałów możliwa jest wyłącznie łącznie. Sprzedać odbywa się w ramach dwóch odrębnych postępowań przetargowych w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt X GUp 689/17 oraz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt X GUp 687/17. Szczegółowe warunki przetargów zawarte są w Warunkach przetargu i aukcji nr 1 (sygn. akt X GUp 689/17) oraz Warunkach przetargu i aukcji (sygn. akt X GUp 687/17).

 

Cena wywoławcza każdego z udziałów wynosi nie mniej niż po 71.950,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. W związku z tym, iż możliwa jest wyłącznie łączna sprzedaż ww. udziałów, cena dwóch udziałów wielkości po ½ każdy wynosi łącznie 143.900,00 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100) brutto.

 

Zainteresowani nabyciem ww. dwóch udziałów w prawie własności nieruchomości lokalowej winni złożyć dwie odrębne oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w kopertach zamkniętych w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertami bez ich otwarcia, dedykowane do każdego z postępowań upadłościowych, tj.:

  1. ofertę z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Janusza Chwajoł – Przetarg nr 1” z podaniem sygnatury akt sprawy „X GUp 689/17”. Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 7.195,00 zł(słownie: siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości 27 1090 2590 0000 0001 3532 2756z dopiskiem “Przetarg nr 1 – sygn. akt X GUp 689/17” najpóźniej do dnia 21 września 2018 r.
  2. ofertę z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Lucyny Chwajoł – Przetarg” z podaniem sygnatury akt sprawy „X GUp 687/17”. Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 7.195,00 zł(słownie: siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości 52 1090 2590 0000 0001 3532 2597z dopiskiem “Przetarg – sygn. akt X GUp 687/17” najpóźniej do dnia 21 września 2018 r.

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2018 r.w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać listem poleconym na adres ww. Sądu (decyduje data wpływu oferty do Sądu).

Oferty powinny zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz oświadczenia oferenta określone w Warunkach przetargu i aukcji nr 1 (sygn. akt X GUp 689/17) lub Warunkach przetargu i aukcji (sygn. akt X GUp 687/17).

 

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniach jawnych w dniu 24 września 2018 r. o godz. 9:00 (sygn. akt X GUp 687/17) oraz w dniu 24 września 2018 r. o godz. 9:20 (sygn. akt X GUp 689/17), w sali nr 14, w Gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A.

 

Operat nieruchomości (z wyszczególnieniem wartościu udziałów) oraz szczegółowe warunki dla każdego z przetargów (tj. Warunki przetargu i aukcji nr 1 – X GUp 689/17 oraz Warunki przetargu i aukcji – X GUp 687/17) dostępne są do wglądu w Kancelarii pod adresem: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521 i 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 oraz na stronie internetowej Syndyka: www.kancelariagrenda.pl.

 

Sędzia – komisarz oraz Syndyk Masy Upadłości zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyn.