Obiekt hotelowo/konferencyjny/ośrodek opieki – Bielawy, powiat żniński

Obwieszczenie o sprzedaży

Syndyk Masy Upadłości APIMEDIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości (KRS: 0000440950) w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XI GUp 46/20, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składników masy upadłości podlegających sprzedaży łącznej, w tym:

 • prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działek nr 115/5, 115/6, 116/3 i 116/4, o powierzchni łącznej 0,6002 ha, położonej w miejscowości Bielawy (gmina Janowiec Wielkopolski, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie), dla której Sąd Rejonowy w Żninie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi akta księgi wieczystej BY1Z/00027796/9, (dalej: Nieruchomość) objęte spisem inwentarza z dnia 26 czerwca 2020 r. pod poz. 1 oraz opisane i oszacowane w operacie szacunkowym z dnia 4 września 2020 r., sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego oraz biegłego sądowego Wojciecha Wojdyło – cena wywoławcza wynosi 4.221.000,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych) netto,
 • ruchomości w postaci siedmiu balustrad balkonowych stanowiących elementy wykończeniowe budynku posadowionego na ww. nieruchomości położonej w Bielawach, niezamontowane, objęte uzupełniającym spisem inwentarza z dnia 12 października 2020 r. pod poz. 4 -– cena wywoławcza wynosi 300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych) netto
 • ruchomość w postaci taczki budowlanej, stan używany, objętej spisem inwentarza z dnia 26 czerwca 2020 r. pod poz. 2 – cena wywoławcza wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych) netto,
 • ruchomość w postaci używanej aluminiowej łódki wędkarskiej z drewnianym pokładem o długości ok. 3 m w kolorze zielonym wraz z kompletem drewnianych wioseł, stan używany, objętej drugim uzupełniającym spisem inwentarza z dnia 13 listopada 2020 r. pod poz. 5 – cena wywoławcza wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) netto,
 • ruchomość w postaci odkurzacza przemysłowego Performance Power R12W25, stan używany, objętego drugim uzupełniającym spisem inwentarza z dnia 13 listopada 2020 r. pod poz. 6 – cena wywoławcza wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych) netto,
 • ruchomość w postaci siekiery z drewnianym trzonkiem, stan używany, objętej drugim uzupełniającym spisem inwentarza z dnia 13 listopada 2020 r. pod poz. 7 – cena wywoławcza wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) netto,
 • ruchomość w postaci szafy serwerowej wolnostojącej w kolorze czarnym wraz z portowym przełącznikiem Cisco SF500-24P oraz pakietem akumulatorowym do APC, czterema ogranicznikami przepięć AXON MultiNET Prtector RACK 24 oraz zasilaczem awaryjnym G-Tec, stan używany, objętej drugim uzupełniającym spisem inwentarza z dnia 13 listopada 2020 r. pod poz. 8 – cena wywoławcza wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto,
 • ruchomości w postaci zamontowanych urządzeń systemu alarmowego bezprzewodowego GTI ONE, tj. centrala bezprzewodowa, 6 czujników ruchu oraz 4 piloty wielofunkcyjne, objętych trzecim uzupełniającym spisem inwentarza z dnia 28 stycznia 2021 r. pod poz. 9 – cena wywoławcza wynosi 3.185,70 zł (słownie: trzy tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 70/100 groszy) netto.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi łącznie 4.241.715,70 zł  (słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy siedemset piętnaście złotych 70/100 groszy) netto.

Wyciąg z Regulaminu sprzedaży:

 1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r. w kancelarii Syndyka Masy Upadłości – Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 lub przesłać listem poleconym na adres Kancelarii w Poznaniu.
 2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości – Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA pod adresem: 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 wraz z podaniem sygnatury akt XI GUp 46/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym APIMEDIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
 3. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oferowaną cenęnabycia netto za Przedmiot sprzedaży, jak również oferowane ceny jednostkowe netto za poszczególne składniki masy upadłości będące przedmiotem sprzedaży, przy czym każda zaoferowana cena (łączną, jak i ceny jednostkowe) winna być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje każdorazowo cena wyższa. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi wynikające z Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wpłata na rachunek masy upadłości wadium w kwocie 000,00 zł(słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), na rachunek bankowy masy upadłości APIMEDIS Sp. z o.o. w upadłości w banku SGB-Bank S.A. o numerze: 47 1610 1133 2003 0140 3899 0004 z dopiskiem „Sprzedaż – sygn. akt. XI GUp 46/20” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym masy upadłości.
 5. Operat szacunkowy dla ww. Nieruchomości i Regulamin sprzedaży w pełnej wersji dostępny jest do wglądu w kancelarii Syndyka bądź poprzez przesłanie drogą elektroniczną w formacie pdf, po uprzednim skierowaniu zapytania w powyższym zakresie na adres e-mail kancelarii syndyka: biuro@kancelariagrenda.pl.
 1. Istnieje możliwość oględzin nieruchomości pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia terminu spotkania, z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej w kraju.
 2. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 61 670 73 73 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 bądź mailowo pod adresem: biuro@kancelariagrenda.pl.
 3. Syndyk zastrzega prawo z ważnej przyczyny do bezodszkodowawczego odstąpienia od procedury konkursowej lub sprzedaży na każdym jej etapie.

 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY

Z WOLNEJ RĘKI W TRYBIE KONKURSU OFERT

składników masy upadłości Spółki APIMEDIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

za cenę stanowiącą 100% wartości oszacowania

(sygn. akt XI GUp 46/20)

 

 

 • 1

Przedmiot sprzedaży

 

 1. Przedmiotem sprzedaży (dalej: Przedmiot) w trybie sprzedaży z wolnej ręki na podstawie niniejszego Regulaminu konkursu ofert (dalej: Regulamin) są składniki masy upadłości Spółki APIMEDIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości (KRS: 0000440950) podlegające sprzedaży łącznej, w tym:
  1. prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działek nr 115/5, 115/6, 116/3 i 116/4, o powierzchni łącznej 0,6002 ha, położonej w miejscowości Bielawy (gmina Janowiec Wielkopolski, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie), dla której Sąd Rejonowy w Żninie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi akta księgi wieczystej BY1Z/00027796/9, (dalej: Nieruchomość) objęte spisem inwentarza z dnia 26 czerwca 2020 r. pod poz. 1 oraz opisane i oszacowane w operacie szacunkowym z dnia 4 września 2020 r., sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego oraz biegłego sądowego Wojciecha Wojdyło;

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami, w zabudowie wolnostojącej, w tym budynkiem głównym z piętrowym poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej 1.571,03 m2 i stopniu zaawansowania 88% – realizacja budowy w trakcie, oraz budynkiem techniczno-gospodarczym (kotłownia, oraz dwa pomieszczenia techniczne) o powierzchni zabudowy ok. 72 m2. Natomiast, w części niezabudowanej otoczenie budynków stanowią tereny rekreacyjne (trawiaste, częściowo zadrzewione) oraz tereny rolne.

Dojazd do nieruchomości zapewniony jest bezpośrednio gminną drogą gruntową, wobec czego zapewniony jest bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość jest ogrodzona oraz oświetlona, a także uzbrojona w przyłącza energii elektrycznej, wodociągowe i kanalizacji sanitarnej;

 1. ruchomości w postaci siedmiu balustrad balkonowych stanowiących elementy wykończeniowe budynku posadowionego na ww. nieruchomości położonej w Bielawach, niezamontowane, objęte uzupełniającym spisem inwentarza z dnia 12 października 2020 r. pod poz. 4,
 2. ruchomość w postaci taczki budowlanej, stan używany, objętej spisem inwentarza z dnia 26 czerwca 2020 r. pod poz. 2,
 3. ruchomość w postaci używanej aluminiowej łódki wędkarskiej z drewnianym pokładem o długości ok. 3 m w kolorze zielonym wraz z kompletem drewnianych wioseł, stan używany, objętej drugim uzupełniającym spisem inwentarza z dnia 13 listopada 2020 r. pod poz. 5,
 4. ruchomość w postaci odkurzacza przemysłowego Performance Power R12W25, stan używany, objętego drugim uzupełniającym spisem inwentarza z dnia 13 listopada 2020 r. pod poz. 6,
 5. ruchomość w postaci siekiery z drewnianym trzonkiem, stan używany, objętej drugim uzupełniającym spisem inwentarza z dnia 13 listopada 2020 r. pod poz. 7,
 6. ruchomość w postaci szafy serwerowej wolnostojącej w kolorze czarnym wraz z portowym przełącznikiem Cisco SF500-24P oraz pakietem akumulatorowym do APC, czterema ogranicznikami przepięć AXON MultiNET Prtector RACK 24 oraz zasilaczem awaryjnym G-Tec, stan używany, objętej drugim uzupełniającym spisem inwentarza z dnia 13 listopada 2020 r. pod poz. 8,
 7. ruchomości w postaci zamontowanych urządzeń systemu alarmowego bezprzewodowego GTI ONE, tj. centrala bezprzewodowa, 6 czujników ruchu oraz 4 piloty wielofunkcyjne, objętych trzecim uzupełniającym spisem inwentarza z dnia 28 stycznia 2021 r. pod poz. 9.
 1. Operat szacunkowy ww. Nieruchomości, o której mowa w pkt 1 ppkt a) powyżej, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego oraz biegłego sądowego Wojciecha Wojdyło z dnia 4 września 2020 r., a także spis inwentarza z dnia 26 czerwca 2020 r. oraz uzupełniające spisy inwentarza kolejno z dnia 12 października 2020 r., 13 listopada 2020 r. i 28 stycznia 2021 r., są udostępnione do wglądu w Kancelarii syndyka Patrycji Grenda w Poznaniu pod adresem: ul. Młyńska 5a/1, 61-279 Poznań oraz w Warszawie, ul. Żurawia 32/34/521, a nadto znajdują się w aktach postępowania upadłościowego o sygn. akt XI GUp 46/20, które przeglądać można w czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Nadto, istnieje możliwość udostępnienia operatu drogą elektroniczną w formacie pdf, po uprzednim skierowaniu zapytania w powyższym zakresie na adres e-mail kancelarii syndyka: biuro@kancelariagrenda.pl.

 

 • 2

Podstawy prawne przetargu/aukcji

 1. Przedmiot sprzedaży zbywany jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie sprzedaży z wolnej ręki (dalej: Regulamin) w trybie konkursu ofert (dalej: Konkurs), zatwierdzonym przez Sędziego-komisarza w trybie sprzedaży z wolnej ręki z zachowaniem trybu konkursu ofert i ze skutkami ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku; dalej: „Pu”), do których odpowiednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
 2. Do Konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy, ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym Spółki APIMEDIS Sp. z o.o. (sygn. Akt XI GUp 46/20), zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pu., a ponadto:
 1. Sędzia-komisarz lub syndyk, ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nim w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.
 2. Upadły.

 

 • 3

Cena wywoławcza, ogłoszenie, oferty

 1. Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi łącznie 4.241.715,70 zł (słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy siedemset piętnaście złotych 70/100 groszy) netto, przy czym wartość oszacowania, stanowiąca jednostkowe ceny wywoławcze w niniejszym Konkursie w odniesieniu do poszczególnych składników masy upadłości, wynosi:
  • 1 pkt 1 lit. a) Regulaminu – wynosi 4.221.000,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych) netto,
  • 1 pkt 1 lit. b) Regulaminu – wynosi 6.300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych) netto,
  • 1 pkt 1 lit. c) Regulaminu – wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych) netto,
  • 1 pkt 1 lit. d) Regulaminu – wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) netto,
  • 1 pkt 1 lit. e) Regulaminu – wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych) netto,
  • 1 pkt 1 lit. f) Regulaminu – wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) netto,
  • 1 pkt 1 lit. g) Regulaminu – wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto,
  • 1 pkt 1 lit. h) Regulaminu- wynosi 3.185,70 zł (słownie: trzy tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 70/100 groszy) netto.
 2. Ogłoszenie o sprzedaży zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w prasie o zasięgu krajowym, oraz na co najmniej trzech portalach internetowych dotyczących obrotu nieruchomościami.
 3. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r. w kancelarii Syndyka Masy Upadłości – Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 lub przesłać listem poleconym na adres Kancelarii w Poznaniu.
 4. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii syndyka, w terminie o którym mowa w pkt 3 powyżej. Oferta, która wpłynęła do kancelarii po terminie zostanie odrzucona.
 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości – Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA pod adresem: 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 wraz z podaniem sygnatury akt XI GUp 46/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym APIMEDIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
 6. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu sprzedaży, w sposób czytelny, na komputerze, maszynie do pisania lub odręcznie długopisem (nieścieralnym atramentem). Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
 7. Oferta nie może zostać złożona pod warunkiem.
 8. Oferta powinna zawierać pod rygorem jej odrzucenia odrzucenia:
  1. Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL.
  2. Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopię aktualnego dowodu osobistego, przy czym karta zawierająca kopię powinna zostać przekreślona jedną cienką linią przebiegającą przez cały obraz dowodu oraz opisana słowem „kopia”.
  3. Oferowaną łączną cenę nabycia netto za Przedmiot sprzedaży, jak również oferowane ceny jednostkowe netto za poszczególne składniki masy upadłości będące przedmiotem sprzedaży, przy czym każda zaoferowana cena (łączną, jak i ceny jednostkowe) winna być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje każdorazowo cena wyższa.
  4. Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy masy upadłości (w przypadku braku dowodu wpłaty, o przyjęciu oferty decyduje oświadczenie syndyka o zaksięgowaniu kwoty wadium na rachunku masy upadłości w wymaganym terminie).
  5. Oświadczenie oferenta, że cała oferowana cena zostanie wpłacona przed podpisaniem umowy sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
  6. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z Regulaminem sprzedaży i spełnia warunki określone tym Regulaminem oraz je akceptuje bez zastrzeżeń.
  7. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym Przedmiotu sprzedaży, a nadto z opisem i oszacowaniem nieruchomości, i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
  8. Zobowiązanie oferenta do zawarcia z syndykiem umowy cesji praw i obowiązków z umowy ochrony i monitorowania nieruchomości oraz umowy o dostarczanie energii elektrycznej do nieruchomości wraz z oświadczeniem, iż oferent będzie współpracował z syndykiem celem zawarcia przedmiotowych umów cesji oraz pokryje wszelkie ewentualne koszty i opłaty z tym związane.
  9. Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe.
  10. Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę oferenta.
  11. W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji oraz składania oświadczeń woli w imieniu mocodawcy.
  12. Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty. Niewskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wadium oznacza wskazanie jako rachunku właściwego dla zwrotu wadium, rachunku, z którego wadium wpłacono, o ile wpłaty wadium dokonano przelewem.
  13. Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie (na każdej jej stronie) oraz wszystkich oświadczeniach.
  14. Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia oferenta, określona w 2 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu.
  15. Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa Przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia Przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia Przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie Przedmiotu sprzedaży do majątku wspólnego winna być wyrażona osobiście przez tegoż małżonka w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie Przedmiotu sprzedaży oraz złożenie oferty.
  16. Oświadczenie oferenta, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z procedurą Konkursu ofert: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych oraz kontaktowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursu ofert w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XI GUp 46/20”.

 

 • 4

Wadium

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wpłata na rachunek masy upadłości wadium w kwocie 420.000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości APIMEDIS Sp. z o.o. w upadłości w banku SGB-Bank S.A. o numerze: 47 1610 1133 2003 0140 3899 0004 z dopiskiem „Sprzedaż – sygn. akt. XI GUp 46/20” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym masy upadłości.
 3. Wadium podlega zwrotowi w kwocie nominalnej, tzn. od wpłaconego wadium nie przysługują odsetki.
 4. Wadia wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostaną zwrócone w terminie 7 dni po dokonaniu przyjęcia oferty przez Syndyka.
 5. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

 

 • 5

Sprzedaż

 1. Sprzedaż Przedmiotu sprzedaży może się odbyć o ile wpłynie chociaż jedna oferta spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Oferty zostaną komisyjnie otwarte i rozpoznane przez Syndyka Masy Upadłości w terminie do 3 dni roboczych od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
 3. Po stwierdzeniu, iż złożone oferty spełniają wymogi formalne Syndyk wybiera ofertę tego oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Przez ofertę najkorzystniejszą dla masy upadłości należy rozumieć ofertę z najwyższą zaoferowaną ceną łączną.
 4. W trakcie oceny ofert Syndyk Masy Upadłości może dokonać korekty oczywistych omyłek pisarskich, przy czym w zakresie ceny jedynie według następującej zasady: jeżeli występuje rozbieżność pomiędzy wartością wyrażoną w cyfrach, a wartością podaną słownie jako wartość właściwą przyjmuje się wartość wyższą.
 5. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert równych co do ceny, Syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta.
 6. Przyjęcie oferty następuje poprzez złożenie oferentowi pisemnego oświadczenia Syndyka Masy Upadłości w tym przedmiocie.

 

 • 6

zawarcie umowy sprzedaży

 1. Oferent, którego oferta została przyjęta, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie, nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia przyjęcia jego oferty, zawrzeć umowę sprzedaży Przedmiotu sprzedaży w formie aktu notarialnego, jak również wpłacić w tym terminie, jednak nie później jak dzień przed zawarciem umowy sprzedaży, pełną cenę sprzedaży przelewem na rachunek masy upadłości.
 2. W przypadku gdy oferent, którego oferta zostanie przyjęta, będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży Przedmiotu sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie podpisze umowy w terminie określonym w pkt 1 powyżej, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości.
 3. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu (oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta) wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne.
 4. Kupującego obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy, w tym opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

 

 • 7

Postanowienia końcowe

 

 1. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konkursu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 2. Syndyk zastrzega prawo z ważnej przyczyny do bezodszkodowawczego odstąpienia od procedury konkursowej lub sprzedaży na każdym jej etapie.
 3. Syndyk zastrzega na swoją rzecz prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w zakresie wskazanych w Regulaminie terminów związanych z otwarciem ofert lub zwrotem wadium, z uwagi na sytuację pandemiczną, w szczególności w przypadku objęcia kwarantanną/izolacją lub wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią SARS-CoV-2.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe oraz przepisy Kodeksu cywilnego.