Rawicz – ul. Armii Krajowej 4 – nieruchomość i ruchomości spółki WIKONT

OBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości WIKONT Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu ogłasza łączną sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert składników masy upadłości w postaci nieruchomości położonej w Rawiczu, przy ul. Armii Krajowej 4 za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości nie niższą jak 2.683.200,00 zł oraz ruchomości za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości nie niższą niż 365.295,36 zł netto, tj. za cenę łączną nie niższą jak 3.048.495,36 zł netto. 

Ogólne warunki sprzedaży:

 1. Przedmiotem sprzedaży są:
 2. nieruchomość stanowiąca: prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Rawiczu przy ul. Armii Krajowej 4, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1R/00013587/7 oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej gruntowej zapisanej w księdze wieczystej nr PO1R/00037387/9 opisana w Operacie Szacunkowym z dnia 12 czerwca 2020 roku sporządzonym przez mgr inż. Wojciecha Wojdyło,
 3. ruchomości stanowiące: środki trwałe oraz części zapasowe opisane w Aktualizacji z dnia 15 stycznia 2021 roku Ekspertyzy z dnia 26 sierpnia 2020 roku, sporządzonej przez biegłego sądowego Macieja Wituskiego.
 4. Bezwarunkowe oferty na zakup Przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny łącznej sprzedaży, nie niższej jak ceny 2.683.200,00 zł netto dla nieruchomości, o której mowa w pkt. 1 lit. a oraz 365.295,36 zł dla ruchomości, o których mowa w pkt. 1 lit. b, łącznie nie niższe jak 3.048.495,36 zł netto (słownie: trzy miliony czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć 36/100 złotych) składać należy w terminie do dnia 30 września 2021 roku do godz. 10.00 w Kancelarii Syndyka w Poznaniu (61-729), ul. Młyńska 5a/1, w zamkniętej mniejszej kopercie, która winna być umieszczona w drugiej kopercie o większym formacie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia oraz otwarcie i zamknięcie koperty bez pozostawienia śladów po otwarciu. Każda z kopert winna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości pod adresem: ul. Młyńska 5a/1, 61 – 729 Poznań koniecznie z podaniem sygnatury akt sprawy „XI GUp 79/20” i z wyraźnym dopiskiem „Oferta na sprzedaż składników masy upadłości WIKONT Sp. z o.o. w upadłości – NIE OTWIERAĆ”.
 5. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza, z podaniem cen oferowanej za każdy z elementów przedmiotu sprzedaży i cenę łączną oraz spełniać wymogi określone w Regulaminie sprzedaży.
 6. Do oferty dołączyć należy dowód wpłaty wadium, w kwocie 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości w Santander BP S.A. 87 1090 1447 0000 0001 4472 7725.
 7. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 8. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.
 9. Z Regulaminem sprzedaży oraz wycenami przedmiotu sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1, tel. 061-670-73-73 od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 15.00 oraz w zakresie Regulaminu sprzedaży na stronie internetowej kancelariagrenda.pl
 10. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży stanowi przedmiot umów najmu, z których treścią zapoznać się można w Kancelarii Syndyka po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 11. Z przedmiotem sprzedaży zapoznać się można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI

W TRYBIE KONKURSU OFERT

 

w postępowaniu upadłościowym

WIKONT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rawiczu

sygn. akt XI GUp 79/20

 

1

Przedmiot Sprzedaży

 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia łącznej sprzedaży składników masy upadłości spółki WIKONT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rawiczu, tj.:
 • Nieruchomości rozumianej jako: prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami o charakterze biurowo-magazynowymi z przeznaczeniem na lokale usługowe, położonej w Rawiczu przy ul. Armii Krajowej 4, nr działki 146/7, o powierzchni 0,9538 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi akta księgi wieczystej pod numerem KW PO1R/00013587/7 (ww. nieruchomość jest przedmiotem umów najmu, z których treścią zapoznać się można w Kancelarii Syndyka po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Syndykiem) oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej (droga) w postaci działki nr 143/7 o powierzchni 0,2356 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi akta księgi wieczystej pod numerem KW PO1R/00037387/9, opisanych w Operacie Szacunkowym z dnia 12 czerwca 2020 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Wojciecha Wojdyło,
 • Ruchomości rozumianych jako: pakiet środków trwałych oraz części zapasowych opisanych w Aktualizacji z dnia 15 stycznia 2021 r. Ekspertyzy z dnia 26 sierpnia 2020 r. sporządzonej przez biegłego sądowego Macieja Wituskiego;

Łącznie określane jako Przedmiot sprzedaży.

 1. Ogłoszenie o sprzedaży wraz z opisem przedmiotu sprzedaży, o którym mowa w ust. 1 powyżej, określeniem ceny wywoławczej, terminu składania ofert, możliwości zapoznania się z przedmiotem sprzedaży oraz terminu i warunków sprzedaży zostało podane do publicznej wiadomości poprzez publikację ogłoszenia w Internecie.
 2. Z Przedmiotem sprzedaży osoby zainteresowane złożeniem oferty mogą zapoznać się po uprzednim umówieniu terminu z syndykiem masy upadłości.

2

Wycena

 1. Szczegółowe informacje dotyczące Przedmiotu sprzedaży określonego w § 1 ust. 1 zawiera Operat Szacunkowy z dnia 12 czerwca 2020 roku sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Wojciecha Wojdyło oraz Aktualizacja z dnia 15 stycznia 2021 r. Ekspertyzy z dnia 26 sierpnia 2020 r. sporządzone przez biegłego sądowego Macieja Wituskiego.
 2. Opracowania, o których mowa w ust. 1, udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości pod adresem: ul. Młyńska 5a/1, 61 – 729 Poznań oraz w aktach sprawy prowadzonego postępowania upadłościowego, sygnatura akt XI GUp 79/20, znajdujących się w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61 – 729 Poznań.
 3. Z Regulaminu sprzedaży zapoznać się również można na stronie internetowej syndyka kancelariagrenda.pl

3

Cena

Cena wywoławcza wynosi nie mniej jak 2.683.200,00 zł netto dla Nieruchomości oraz nie mniej jak 365.295,36 zł netto dla Ruchomości, tj. łącznie nie mniej jak 3.048.495,36 zł netto (słownie: trzy miliony czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć 36/100 złotych netto) dla Przedmiotu sprzedaży określonego w § 1 ust. 1 powyżej.

4

Składanie ofert

 1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2021 r., do godz. 10:00.
 2. Oferty winny zostać złożone w terminie określonym w ustępie 1 niniejszego paragrafu w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości – Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA pod adresem: Młyńska 5a/1, 61-729 Poznań lub zostać przesłane na adres ww. kancelarii Syndyka (decyduje data wpływu oferty do kancelarii syndyka).
 3. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
 4. Oferta nie może być modyfikowana bądź odwołana po jej złożeniu.
 5. Oferent (uczestnik procedury sprzedaży) jest związany ofertą do czasu zakończenia procedury sprzedaży.

5

Oferenci

 1. W procedurze sprzedaży mogą wziąć udział osoby fizyczne (obywatele polscy lub cudzoziemcy) oraz jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, w tym spółki osobowe oraz polskie i zagraniczne osoby prawne.
 2. Warunkami uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest złożenie ważnej oferty w miejscu i terminie określonym w Regulaminie i ogłoszeniu o sprzedaży oraz wpłacenie wadium w wysokości i terminie określonym w Regulaminie i ogłoszeniu o sprzedaży.
 3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Odrzucone zostaną oferty złożone przez podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 PrUp, a ponadto przez:
 5. a) Sędziego-komisarza i syndyka, ich małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonka takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia,
 6. b) upadłego.

6

Oferta

 1. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej mniejszej kopercie, która winna być umieszczona w drugiej kopercie o większym formacie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia oraz uniemożliwiający otwarcie i zamknięcie koperty bez pozostawienia śladów po otwarciu. Każda z kopert winna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości pod adresem: ul. Młyńska 5a/1, 61 – 729 Poznań koniecznie z podaniem sygnatury akt sprawy „XI GUp 79/20” i z wyraźnym dopiskiem „Oferta na sprzedaż składników masy upadłości WIKONT Sp. z o.o. w upadłości – NIE OTWIERAĆ” oraz zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza.
 2. Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim. W przypadku gdy oferta złożona została w języku innym niż język polski, do oferty powinno zostać dołączone jej tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku rozbieżności o treści oferty decyduje wersja polska.
 3. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w sposób czytelny, na komputerze, maszynie do pisania lub odręcznie długopisem (nieścieralnym atramentem). Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. Każda strona oferty powinna być numerowana, parafowana, a ostatnia strona podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do działania w imieniu oferenta.
 4. Oferta nie może zostać złożona pod warunkiem.
 5. Oferta musi zawierać, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, pod rygorem jej odrzucenia:
 • dokładne oznaczenie składającego ofertę: imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oferenta, formę organizacyjno-prawną, REGON, NIP, w przypadku osób fizycznych nadto nr i serię dowodu osobistego oraz nr PESEL lub nr i serię paszportu w zakresie cudzoziemców, o ile posiada;
 • oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza (oferty z ceną niższą niż cena wywoławcza nie będą rozpatrywane), ze wskazaniem, że jest to cena netto. W przypadku braku wskazania, że jest to cena netto, uznaje się, że zaoferowana cena jest ceną netto. Oferta wskazywać winna cenę łączną nie niższą jak cena wywoławcza określona w § 2 Regulaminu oraz odrębnie ceny za Nieruchomość i Ruchomości, nie niższe jak ceny wywoławcze określone w § 2 Regulaminu;
 • oświadczenie, że oferent nie należy do kręgu osób wymienionych w § 5 pkt. 4 Regulaminu;
 • w przypadku przedsiębiorców – aktualny wyciąg z KRS lub wypis z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innego właściwego rejestru, wszelkie pełnomocnictwa lub/i uchwały odpowiednich organów z których wynikać będzie prawo do reprezentacji, złożenia oferty i zawarcia umowy; w przypadku gdy oferentem (wspólnikiem oferenta) będzie spółka w organizacji nadto wymagane jest złożenie umowy (statutu) spółki w organizacji;

w przypadku osób fizycznych – kopia dowodu osobistego uwierzytelniona notarialnie. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny zostać złożone w oryginale lub kopii uwierzytelnionej notarialnie;

 • wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są one wymagane ze względu na przepisy regulujące ustrój i funkcjonowanie nabywcy – w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii;
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, oraz nie zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z Regulaminem sprzedaży i spełnia warunki określone tym Regulaminem oraz je akceptuje bez zastrzeżeń;
 • oświadczenie oferenta, że cała oferowana cena sprzedaży zostanie wpłacona na rachunek bankowy masy upadłości na co najmniej jeden dzień roboczy przed podpisaniem umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem zaliczenia kwoty uprzednio wpłaconego wadium;
 • zobowiązanie oferenta do zapłaty wszelkich opłat związanych z nabyciem przedmiotu sprzedaży, w szczególności wszelkich należności publicznoprawnych i opłat notarialnych;
 • oświadczenie o koniecznych dla oferenta zgodach lub pozwoleniach na zawarcie umowy sprzedaży wraz ze zobowiązaniem do ich uzyskania, a nadto oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta do udzielania niezbędnych wyjaśnień i czynnej współpracy z syndykiem w procesie uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń na sprzedaż;
 • W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo;
 • Własnoręczny podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach;
 • Oświadczenie oferenta, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z procedurą konkursu ofert: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych oraz kontaktowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursu ofert w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XI GUp 79/20”.
 1. Syndyk może zdecydować o dopuszczeniu ofert niespełniających wymogów w zakresie § 6 ust. 5 lit. e i k powyżej, pod warunkiem ich uzupełnienia przez oferentów w terminie 3 dni roboczych. Brak uzupełnienia oferty na wezwanie Syndyka, poczytuje się za jej niewykonanie.
 2. Złożona oferta spełniająca wyżej wymienione warunki wiąże oferenta do chwili wyłonienia nabywcy, bądź odstąpienia od sprzedaży przez Syndyka.
 3. Warunkiem ważności oferty na zakup przedmiotu sprzedaży określonego w § 1 ust. 1 Regulaminu jest wpłata wadium w wysokości 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
 4. Wpłaty wadium dokonać należy przelewem na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Santander BP S.A. nr konta 87 1090 1447 0000 0001 4472 7725 z dopiskiem “Wadium”, do dnia terminu składania ofert. Dniem wniesienia wadium jest dzień uznania rachunku bankowego masy upadłości.
 5. Wadium podlega zwrotowi w kwocie nominalnej, tzn. od wpłaconego wadium nie przysługują odsetki.
 6. Wadia wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostaną zwrócone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników wyboru przez
 7. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
 8. Wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w sytuacji, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym w Regulaminie z przyczyn leżących po stronie oferenta, którego oferta została przyjęta. Wadium ulega przepadkowi, jeśli syndyk dokonał warunkowego dopuszczenia oferty, zgodnie z § 6 ust. 6, a oferent nie uzupełnił braków oferty w zakreślonym terminie.

7

Sprzedaż

 1. Sprzedaż może się odbyć, o ile wpłynie chociaż jedna oferta spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka Masy Upadłości w terminie nie dalszym jak 3 dni robocze następujące po dniu terminu składania ofert w siedzibie Kancelarii Syndyka Masy Upadłości.
 3. Po stwierdzeniu, iż złożone oferty spełniają wymogi formalne, Syndyk Masy Upadłości wybiera ofertę tego oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
 4. W trakcie oceny ofert Syndyk Masy Upadłości może dokonać korekty oczywistych omyłek pisarskich w zakresie ceny według następującej zasady: jeżeli występuje rozbieżność pomiędzy wartością wyrażoną w cyfrach, a wartością podaną słownie, jako wartość właściwą przyjmuje się wartość wyższą.
 5. Przyjęcie oferty następuje poprzez złożenie oferentowi pisemnego oświadczenia Syndyka Masy Upadłości w tym przedmiocie.

8

Zawarcie umowy

 1. Oferent, którego oferta została przyjęta, zobowiązany jest w uzgodnionym terminie, nie dłuższym niż 3 miesięcy od dnia przyjęcia jego oferty, zawrzeć umowę sprzedaży, jak również wpłacić w tym terminie, jednak nie później jak na jeden dzień roboczy przed umówionym terminem zwarcia umowy sprzedaży, pełną kwotę ceny sprzedaży (z uwzględnieniem wpłaconego wadium).
 2. W przypadku konieczności zawarcia warunkowej umowy sprzedaży, celem uzyskania zgód lub pozwoleń wymaganych przepisami prawa a niezbędnych dla zawarcia umowy ostatecznej, strony zawrą taką umowę na koszt oferenta, wskazując jako jedyny warunek zawarcia umowy ostatecznej uzyskanie przedmiotowych zgód lub pozwoleń organów administracji publicznej.
 3. Koszty zawarcia umowy sprzedaży, w tym ewentualne koszty zawarcia warunkowej umowy sprzedaży, ponosi w całości Kupujący, jednakże Syndyk Masy Upadłości zastrzega sobie prawo wyboru notariusza.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Syndyk może przedłużyć termin na zawarcie umowy sprzedaży.

9

Postanowienia końcowe

 1. Syndyk Masy Upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny, bez odszkodowania z tego tytułu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy Prawa upadłościowego oraz Kodeksu cywilnego.
 3. Przedmiot sprzedaży zostanie wydany w posiadanie nabywcy po zawarciu umowy sprzedaży.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem: 61 670 73 73, bądź kierując zapytanie dotyczące sprzedaży drogą mailową na adres: biuro@kancelariagrenda.pl.