Sprzedaż udziałów w spółce KJ Partners Sp. z o.o.

OBWIESZCZENIE

o sprzedaży udziałów w spółce

 

Syndyk masy upadłości Katarzyny Kamińskiejw postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XVIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XVIII GUp 321/19, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składników masy upadłości w postaci udziałów w spółce KJ PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000292247) w liczbie 990, o łącznej wartości nominalnej 49.500,00 zł, za cenę nie niższą niż 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

 

Ogólne warunki sprzedaży:

  1. Bezwarunkową ofertę na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, składać należy w formie pisemnej w Kancelarii Syndyka, adres: 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 lub przesłać listem poleconym na ww. adres bądź w formie skanu podpisanej oferty przesłanego na adres mailowy: biuro@kancelariagrenda.pl,w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2019 roku. Na kopercie bądź w temacie wiadomości e-mail należy wskazać „NIE OTWIERAĆ – Oferta w postępowaniu Katarzyny Kamińskiej – sygn. akt XVIII GUp 321/19”.
  2. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oferowaną cenę.
  3. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo bezodszkodowawczego odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny.
  4. Regulamin sprzedaży przesyłany będzie w formacie pdf osobom zainteresowanymw odpowiedzi na zapytanie skierowane na adres mailowy: biuro@kancelariagrenda.pl.
  5. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 61 670 73 73 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 bądź mailowo pod adresem: biuro@kancelariagrenda.pl.
  6. Z aktami rejestrowymi ww. spółki można zapoznać się w Czytelni Akt Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie (ul. Czerniakowska 100, parter, pok. 53) po uprzednim ich (osobistym lub telefonicznym) zamówieniu.