Sprzedaż udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Budowlane w Wągrowcu Sp. z o.o.

OBWIESZCZENIE

 

Syndyk masy upadłości Zdzisława Sarnowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Zakład Przetwórczo-Usługowo-Handlowy SATO Zdzisław Sarnowski” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wągrowcu, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składników masy upadłości w postaci udziałów w spółcePrzedsiębiorstwo Budowlane w Wągrowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000250942) w liczbie 100, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł i łącznej wartości oszacowania 1.000,00 zł, za najwyższą zaoferowaną cenę.

 

Ogólne warunki sprzedaży:

  1. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, składać należy w formie pisemnej w Kancelarii Syndyka, adres: ul. Młyńska 5a/1, 61-729 Poznań lub przesłać listem poleconym na ww. adres bądź w formie skanu podpisanej oferty przesłanego na adres mailowy: biuro@kancelariagrenda.pl. Na kopercie bądź w temacie wiadomości e-mail należy wskazać „ NIE OTWIERAĆ – Oferta w postępowaniu Zdzisława Sarnowskiego ZPUH SATO, sygn. akt XI GUp 7/15”.
  2. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oferowaną cenę w kwocie netto.
  3. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo bezodszkodowawczego odstąpienia od konkursu, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny.
  4. Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie kancelarii Syndyka pod adresem: kancelariagrenda.ploraz udostępniany będzie osobom zainteresowanym w odpowiedzi na zapytanie skierowane na adres mailowy: biuro@kancelariagrenda.pl.
  5. Więcej informacji można uzyskać w Kancelarii Syndyka (ul. Młyńska 5a/1, 61-729 Poznań) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 oraz telefonicznie pod nr 61 670 73 73 i mailowo pod adresem: biuro@kancelariagrenda.pl.