Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

OBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości Zdzisława Sarnowskiego,prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą„Zakład Przetwórczo-Usługowo-Handlowy SATO Zdzisław Sarnowskiw upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wągrowcu,ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składników masy upadłości w postaci udziałów w spółcePrzedsiębiorstwo Budowlane w Wągrowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000250942) w liczbie 100, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł i łącznej wartości oszacowania 1.000,00 zł, zanajwyższą zaoferowaną cenę.

Ogólne warunki sprzedaży:

 1. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, składać należy w formie pisemnej w Kancelarii Syndyka, adres: ul. Młyńska 5a/1, 61-729 Poznań lub przesłać listem poleconym na ww. adres bądź w formie skanu podpisanej oferty przesłanego na adres mailowy:biuro@kancelariagrenda.pl,w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2019 roku, do godz. 15:00. Na kopercie bądź w temacie wiadomości e-mail należy wskazać „ NIE OTWIERAĆ – Oferta w postępowaniu Zdzisława Sarnowskiego ZPUH SATO, sygn. akt XI GUp 7/15”.

 2. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę orazoferowaną cenę w kwocie netto.

 3. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny.

 4. Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie kancelarii Syndyka pod adresem:www.kancelariagrenda.ploraz udostępniany będzie osobom zainteresowanym w odpowiedzi na zapytanie skierowane na adres mailowy: biuro@kancelariagrenda.pl.

 5. Więcej informacji można uzyskać w Kancelarii Syndyka (ul. Młyńska 5a/1, 61-729 Poznań) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 oraz telefonicznie pod nr 61 670 73 73 i mailowo pod adresem: biuro@kancelariagrenda.pl.

 

Regulamin sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert
z dnia 19 grudnia 2018 r.

składników masy upadłości Zdzisława Sarnowskiego ZPUH SATO
w postaci udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Budowlane w Wągrowcu Sp. z o.o.

w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez
Sąd Rejonowy
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy
do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

pod sygn. akt
XI GUp 7/15

§ 1

Przedmiot Sprzedaży, Cena Wywoławcza
i informacje ogólne

 1. Sprzedaż odbywa się w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego, w trybie sprzedaży z wolnej ręki, z zachowaniem trybu konkursu ofert i ze skutkami przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2016 r.) oraz na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie sprzedaży. Sprzedaż prowadzona jest na podstawie uchwały nr 1 Rady Wierzycieli Zdzisława Sarnowskiego Zakład Przetwórczo-Usługowo-Handlowy SATO w upadłości likwidacyjnej z dnia 23 listopada 2018 r.

 2. Przedmiotem sprzedaży są składniki masy upadłości Zdzisława Sarnowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Zakład Przetwórczo-Usługowo-Handlowy SATO” w Wągrowcu w postaciudziałów w spółce Przedsiębiorstwo Budowlane w Wągrowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000250942) w liczbie 100, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł i łącznej wartości oszacowania przez Syndyka 1.000,00 zł, objętych sporządzonym przez Syndyka uzupełniającym spisem inwentarza z dnia 18 października 2018 r. pod poz. 1551.

 3. Cenę sprzedaży dla przedmiotu sprzedaży określonego w § 1 pkt 2 Regulaminu stanowi najwyższa zaoferowana.

 4. Obwieszczenie o sprzedaży zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie na co najmniej dwóch portalach internetowych.

§ 2

Składanie ofert
oraz wybór oferty przez Syndyka

 1. Zainteresowani winni składać bezwarunkoweoferty w formie pisemnej w Kancelarii Syndyka, adres: ul. Młyńska 5a/1, 61-729 Poznań lub przesłać listem poleconym na ww. adres bądź w formie skanu podpisanej oferty przesłanego na adres mailowy: biuro@kancelariagrenda.pl(z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku wyboru oferty, oferent zobowiązany jest przedłożyć ofertę, której skan przesłał, w oryginale, przed zawarciem umowy sprzedaży),w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia2019roku, do godz. 15:00, przy czym decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka/na skrzynkę mailową Syndyka.

 2. Na kopercie bądź w temacie wiadomości e-mail należy wskazać „NIE OTWIERAĆ – Oferta w postępowaniu Zdzisława Sarnowskiego ZPUH SATO, sygn. akt XI GUp 7/15”.

 3. Oferta powinna zawierać:

  1. dokładne oznaczenie składającego ofertę: imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oferenta, formę organizacyjnoprawną, REGON, NIP, w przypadku osób fizycznych nadto nr i serię dowodu osobistego oraz nr PESEL, dane kontaktowe, ewentualnie pełnomocnictwo do występowania w imieniu oferenta,

  2. oferowaną cenę, ze wskazaniem, że jest to cena netto. W przypadku braku wskazania, że jest to cena netto, uznaje się, że zaoferowana cena jest ceną netto,

  3. wskazanie sygnatury akt postępowania „XI GUp 7/15”,

  4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w przyszłości z tego tytułu żadnych zastrzeżeń oraz roszczeń,

  5. oświadczenie oferenta, że cała oferowana cena sprzedaży zostanie wpłacona na rachunek bankowy masy upadłości przed podpisaniem umowy sprzedaży. Rachunek masy upadłości zostanie podany przez Syndyka Masy Upadłości po dokonaniu wyboru oferty,

  6. oświadczenie, że oferent nie jest osobą najbliższą w stosunku do Sędziego-komisarza lub Syndyka masy upadłości, w szczególności jego małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem lub powinowatym w tej samej linii lub stopniu, ani też osobą pozostającą w stosunku przysposobienia i ich małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu,

  7. zobowiązanie oferenta do zapłaty wszelkich opłat związanych z nabyciem przedmiotu sprzedaży, w tym zobowiązań publicznoprawnych,

  8. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z Regulaminem sprzedaży i spełnia warunki określone Regulaminem oraz akceptuje je bez zastrzeżeń,

  9. oświadczenie oferenta, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z procedurą konkursową: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dobrowolnie podanych danych osobowych oraz kontaktowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej związanej z zakupem przedmiotu sprzedaży w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XI GUp 7/15”;

  10. własnoręczny podpis oferenta.

 4. Syndyk zastrzega sobie prawo korekty oczywistych omyłek pisarskich w zakresie ceny według następującej zasady: jeżeli występuje rozbieżność pomiędzy wartością wyrażoną w cyfrach, a wartością podaną słownie, jako wartość właściwą przyjmuje się wartość wyższą.

 5. Syndyk może zdecydować o dopuszczeniu ofert niespełniających wymogów w zakresie § 2 pkt 3 lit. a lub c-j powyżej, pod warunkiem ich uzupełnienia przez oferentów w terminie 3 dni roboczych.

 6. Złożona oferta spełniająca wyżej wymienione warunki wiąże oferenta do chwili wyłonienia nabywcy, bądź odstąpienia od sprzedaży przez Syndyka.

 7. Konkurs może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 8. Wybór oferty przez Syndyka nastąpi po upływie terminu na składanie ofert.

 9. O wyborze oferty decyduje najwyższa zaoferowana cena.

 10. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert równych co do ceny, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta.

 11. Przyjęcia ofert dokonuje Syndyk poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o przyjęciu oferty.

§ 3

Zawarcie umowy

 1. Zapłata ceny w jej pełnej wysokości musi nastąpić w całości przed podpisaniem umowy sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości Zakład Przetwórczo-Usługowo-Handlowy SATO Zdzisław Sarnowski w upadłości likwidacyjnej w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 54 1090 2590 0000 0001 3419 8234.

 2. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od dnia przyjęcia jego oferty, zawrzeć umowę sprzedaży, jak również wpłacić w tym terminie, jednak nie później jak przed zawarciem umowy sprzedaży, pełną kwotę ceny sprzedaży.

 3. Wszelkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi nabywca.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa upadłościowego (w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2016 r.) oraz Kodeksu cywilnego.

 3. Więcej informacji można uzyskać w Kancelarii Syndyka (ul. Młyńska 5a/1, 61-729 Poznań)od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 oraz telefoniczniepod nr 61 670 73 73 i mailowo pod adresem:biuro@kancelariagrenda.pl.