Sprzedaż wierzytelności Grupa Moja Farmacja Sp. z o.o. SKA

REGULAMINKONKURSU OFERT

– sprzedaż wierzytelności

w postępowaniu upadłościowym

GLINTT POLSKA sp. z o.o. w upadłości w Warszawie

sygn. akt X GUp 899/17

§ 1

Przedmiot Sprzedaży

 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia sprzedaży wierzytelności wchodzącej w skład masy upadłości Glintt Polska sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (KRS 0000414980), w ramach konkursu ofert na zakup wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. X GUp 899/17).

 2. O przedmiocie sprzedaży syndyk poinformował poprzez podanie o sprzedaży do publicznej wiadomości w internecie wraz z określeniem ceny wywoławczej, terminu składania ofert, terminu i warunków sprzedaży oraz w trybie zaproszenia do złożenia oferty na nabycie przedmiotu sprzedaży. Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 7 (siedmiu) dni od ukazania się ostatniego z ogłoszeń oraz od wysłania ostatniego zzaproszeń do składania ofert.

 3. Przedmiotem sprzedaży jest wierzytelność pieniężna względem spółki Grupa Moja Farmacja sp. z o.o. S.K.A. z siedzibąw Warszawie (KRS 0000442897) na kwotę 176.596,96 zł, z tytułu sprzedaży, wynikająca z faktury VAT nr 13-FVS/0030 z dnia 31 grudnia 2013 r., której wartość oszacowania została określona na kwotę1,00 zł.

§ 2

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza dla przedmiotu sprzedaży wynosi nie mniej niż cena oszacowania, tj. 1,00 zł (słownie: jeden złoty) netto.

§ 3

Składanie ofert

 1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia26 listopada 2018roku do godz. 15:00.

 2. Oferty powinny zostać złożone w terminie określonym w ust. 1 powyżej w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości – Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA pod adresem: 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 lub zostać przesłane na ww. adres Kancelarii, przy czym

  – > oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być sporządzona na piśmie iumieszczona w zamkniętej mniejszej kopercie, która powinna być umieszczona w drugiej kopercie o większym formacie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia oraz uniemożliwiający otwarcie i zamknięcie koperty bez pozostawienia śladów po otwarciu. Każda z kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości z podaniem sygnatury akt sprawy „X GUp 899/17” i z wyraźnym dopiskiem „OFERTA na zakup wierzytelności w postępowaniu upadłościowym”oraz zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

 3. O terminie wpływu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Kancelarii Syndyka.

 4. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

 5. Oferta nie może być modyfikowana bądź odwołana po jej złożeniu.

 6. Uczestnik postępowania jest związany ofertą do czasu jego zakończenia.

§4

Oferenci

 1. W procedurze sprzedaży mogą wziąć udział osoby fizyczne (obywatele polscy lub cudzoziemcy) oraz jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, w tym spółki osobowe oraz polskie i zagraniczne osoby prawne.

 2. Warunkami uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest złożenie ważnej oferty w miejscu i terminie określonym w Regulaminie i ogłoszeniu o sprzedaży.

 3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 4. Odrzucone zostaną oferty złożone przez podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto przez:

  a) Sędziego-komisarza i syndyka, ich małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonka takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia,

  b) upadłego.

§ 5

Oferta

 1. Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim. W przypadku gdy oferta złożona została w języku innym niż język polski, do oferty powinno zostać dołączone jej tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku rozbieżności o treścioferty decyduje wersja w języku polskim.

 2. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w sposób czytelny, na komputerze, maszynie do pisania lub odręcznie długopisem (nieścieralnym atramentem). Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. Każda strona oferty powinna być numerowana, parafowana, a ostatnia strona podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do działania w imieniu oferenta.

 3. Oferta nie może zostać złożona pod warunkiem.

 4. Ofertapowinnazawierać pod rygorem jej odrzucenia:

  1. Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL.

  2. Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego.

  3. Oferowaną cenę nabycia netto za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego konkursu ofert.Cena winna być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie. W przypadku braku określenia, czy proponowana cena jest ceną netto czy brutto, przyjmuje się, że oferowana kwota jest ceną netto.

  4. Oświadczenie oferenta, że cała oferowana cena zostanie wpłacona przed podpisaniem umowy sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości. Rachunek bankowy masy upadłości zostanie podany przez Syndyka po dokonaniu wyboru oferty.

  5. Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy.

  6. Oświadczenie o przyjęciu warunków konkursu ofert.

  7. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedażyi nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

  8. Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe.

  9. Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy.

  10. W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo do reprezentacji oferenta.

  11. Własnoręczny podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach.

  12. Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 4ust. 4niniejszegoRegulaminu.

  13. Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot sprzedażydo majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu sprzedażydo majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka.

  14. Oświadczenie oferenta, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoichdanych osobowych w związku z procedurą konkursu ofert: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych oraz kontaktowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursu ofertzwiązanej z zakupemwierzytelnościw postępowaniu upadłościowym o sygn. akt X GUp 899/17”.

§ 6

Sprzedaż

 1. Sprzedaż może się odbyć, o ilewpłynie chociaż jedna oferta spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 2. Wprzypadku wpłynięcia dwóch lub więcej ofert spełniającychwarunki określone w niniejszym Regulaminie,przeprowadzona zostanie licytacja na warunkach określonych w ust. 36poniżej.

 3. Licytacja odbędzie sięw dniu 26 listopada2018 r. o godz. 15:10w biurze kancelarii syndyka w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 5a/1 (61-729), przy udziale co najmniej jednego lub większej liczby obecnych oferentów,którzy przystąpiądoudziałuw licytacji.

 4. Licytacja odbędzie się na następujących warunkach:

  1. cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższacena zaoferowana przez oferentów w pisemnychofertachna zakup wierzytelności;

  2. oferta złożona w toku licytacjiprzestaje wiązać, gdy inny uczestnik licytacjizłożył wyższą ofertę;

  3. licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższeco najmniej o kwotępostąpienia;

  4. postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 5,00 zł (słownie:pięćzłotych);

  5. syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę,której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem;

  6. syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia.

 5. W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo wyboru oferenta, który złożył ofertę na najwyższą kwotę, a w przypadku ofert identycznych cenowo, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta.

 6. O wyborze oferty oferent, którego oferta została wybrana,zostanie poinformowany drogą mailową oraz telefoniczną (pod warunkiem udostępnienia odpowiednich danych kontaktowych) lub na wskazany w ofercie adres, z wyjątkiem oferenta wybranego w trybie licytacji, który przyjmuje do wiadomości wybór jego oferty, bez potrzeby odrębnego zawiadamiania go o tym.

§ 7

zawarcie umowy sprzedaży

 1. Oferent, którego oferta została wybrana, jest obowiązany do uiszczenia ceny w pełnej wysokości przed podpisaniem umowy sprzedaży.

 2. Oferent, którego oferta została wybrana, jest obowiązany stawić się w uzgodnionym z Syndykiem miejscu i terminie celem zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Wszelkie koszty związane z nabyciem wierzytelności ponosi nabywca.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Syndyk Masy Upadłości zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od sprzedaży, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Prawa upadłościowego oraz Kodeksu cywilnego.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem: 61 670 73 73, bądź kierując zapytanie dotyczące sprzedaży wierzytelności drogą mailową na adres: biuro@kancelariagrenda.pl.