Udział w nieruchomości gruntowej MARKI

Obwieszczenie o sprzedaży

 

Syndyk Masy Upadłości Moniki Reimann w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XIX GUp 954/20, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci udział wielkości 1/6 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 249/1 o powierzchni 233 m2 położonej w miejscowości Marki przy ul. Koszalińskiej, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1W/00032817/5, za cenę nie niższą niż 7.490,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych).

 

Wyciąg z Regulaminu sprzedaży:

  1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2021 r. w kancelarii Syndyka Masy Upadłości – Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA, 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 lub 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521 lub przesłać listem poleconym na adres Kancelarii w Poznaniu. Nadto, oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oferowaną cenę. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi wynikające z Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert.
  2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości – Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA pod adresem: 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 lub Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521 wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 954/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym Moniki Reimann” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
  1. Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100), na rachunek bankowy masy upadłości Moniki Reimann w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 70 1090 1450 0000 0001 4199 4288, z dopiskiem „Sprzedaż – sygn. akt. XIX GUp 954/20” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert.
  2. Operat dotyczący nieruchomości i Regulamin sprzedaży w pełnej wersji dostępny jest do wglądu w kancelarii Syndyka, czytelni akt Sądu bądź poprzez przesłanie drogą mailową w wersji pdf.
  3. Istnieje możliwość oględzin nieruchomości pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia terminu spotkania, z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej w kraju.
  4. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 61 670 73 73 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 bądź mailowo pod adresem: biuro@kancelariagrenda.pl.
  5. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo bezodszkodowawczego odstąpienia od procedury konkursowej lub sprzedaży, w całości lub części, w każdym czasie, na każdym etapie, bez podania przyczyny.