Udział w nieruchomości gruntowej w Doboszowicach

OBWIESZCZENIE

o sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości

 

Syndyk Masy Upadłości Krzysztofa Hałas w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XVIII GUp 257/19, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci udziału wielkości 24/192 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Doboszowicach, składającej się z działki ewidencyjnej nr 615, o powierzchni 1.500 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod nr KW SW1Z/00009859/0.

 

Cena wywoławcza ww. przedmiotu sprzedaży wynosi nie mniej niż 4.230,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście trzydzieści złotych).

 

Ogólne warunki sprzedaży:

  1. Bezwarunkową ofertę na zakup przedmiotu sprzedaży, składać należy w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający bez jej otwarcia zapoznanie się z ofertą. Kopertę z ofertą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości – Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521 wraz z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 257/19 oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym”. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2019 r., godz. 10:00w Kancelarii Syndyka w Warszawie lub przesłać listem poleconym na ww. adres (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).
  2. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz oświadczenia oferenta określone w Regulaminie sprzedaży.
  3. Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w wysokości 423,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia trzy złote)na rachunek bankowy masy upadłości 25 1090 1447 0000 0001 3563 6352, z dopiskiem „Sprzedaż, konkurs ofert – sygn. akt. XVIII GUp 257/19” najpóźniej do dnia 4 września 2019 r.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 września 2019 r. w siedzibie Kancelarii Syndyka Masy Upadłości.
  5. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo bezodszkodowawczego odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny.
  6. Regulamin sprzedaży udostępniony został na stronie kancelarii Syndyka pod adresem: kancelariagrenda.pl. Operat dotyczący nieruchomości dostępny jest do wglądu w Kancelarii Syndyka w biurze w Warszawie przy ul. Żurawiej 32/34 lok. 521 oraz w biurze w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 5a/1. Istnieje możliwość przesłania ww. dokumentów drogą mailową w formacie pdf w odpowiedzi na zapytanie skierowane na adres mailowy: biuro@kancelariagrenda.pl.

 

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 61 670 73 73 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 bądź mailowo pod adresem: biuro@kancelariagrenda.pl.