Udział w nieruchomości lokalowej – Nowy Dwór Mazowiecki

Obwieszczenie o przetargu

 

Syndyk Masy Upadłości Cezarego Adama Witkowskiego zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż udziału wielkości ½ w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 7 położonej w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki, przy ul. Młodzieżowej 8, o powierzchni użytkowej 59,12 m2wraz z piwnica o powierzchni 5,58 m2, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1N/00066406/1.

Z prawem własności ww. lokalu związany jest udział 6470/160965 części w częściach wspólnych budynku oraz gruntu dla których Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1N/00063159/3.

Cena wywoławcza ww. przedmiotu sprzedaży wynosi nie mniej niż 151.500,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych).

Zainteresowani winni składać oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający bez jej otwarcia zapoznanie się z ofertą. Kopertę z ofertą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA  w postępowaniu upadłościowym Cezarego Adama Witkowskiego” z podaniem sygnatury akt sprawy „XIX GUp 503/19”. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2019 r. w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać listem poleconym na adres ww. Sądu (decyduje data wpływu oferty do Sądu).

Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz oświadczenia oferenta określone w Warunkach przetargu.

Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie15.150,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) na rachunek bankowymasy upadłości 63 1090 1447 0000 0001 3702 6357 z dopiskiem “Przetarg nr 1 –  sygn. akt. XIX GUp 503/19” najpóźniej do dnia 4 września 2019 r.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 6 września 2019 r. o godz. 13:45 w sali nr 119w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A.

Operat dotyczący nieruchomości i szczegółowe warunki przetargu dostępne są do wglądu w Kancelarii Syndyka w biurze w Warszawie przy ul. Żurawiej 32/34 lok.521 oraz w biurze w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 5a/1, a także na stronie internetowej Syndyka: www.kancelariagrenda.pl. Istnieje możliwość przesłania ww. dokumentów drogą mailową w wersji pdf.

Sędzia–komisarz oraz Syndyk Masy Upadłości zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny.