LZMO S.A. w Lubsku

Postępowanie sanacyjne LZMO S.A. w Lubsku prowadzone jest na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 25 sierpnia 2016 roku.

Funkcję Zarządcy w postępowaniu pełni Spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. w Warszawie.

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 19 stycznia 2017 roku, mecenas Łukasz Grenda powołany został do pełnienia funkcji kuratora praw obligatariuszy posiadających obligacje serii B i C, których emitentem LZMO S.A. w restrukturyzacji w Lubsku.

Informacje dla obligatariuszy:

Na chwilę obecną, po powołaniu nowego kuratora dla obligatariuszy posiadających obligacje serii B i C, których emitentem LZMO S.A. w restrukturyzacji w Lubsku, kurator zapoznał się ze stanem postępowania, planem restrukturyzacyjnym, odbył spotkanie z Zarządcą i złożył do akt postępowania opinię na temat planu restrukturyzacyjnego i jego założeń.

Opinia kuratora złożona została do akt postępowania sanacyjnego w dniu 20 lutego 2017 roku.

Na chwilę obecną Zarządca nie dokonał wyceny składników masy sanacyjnej, ani też nie zostały sporządzone wstępne propozycje układowe. Kurator oczekuje na ich przygotowanie, celem oceny ich korzystności dla obligatariuszy.

Kurator zwrócił się również do Spółki CELLICA Sp. z o.o. w Warszawie, będącej administratorem hipoteki zabezpieczającej prawa wynikające z obligacji, celem udzielenia informacji o stanie realizacji uprawnień z hipoteki i szacowanym poziomie zaspokojenia roszczeń wynikających z obligacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: biuro@kancelariagrenda.pl