Sprzedaż wierzytelności – tytuł wykonawczy

OBWIESZCZENIE

o sprzedaży wierzytelności

 

Syndyk masy upadłości Ewy Paprotyw postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XVIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XVIII GUp 329/19, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci wierzytelności pieniężnej zasądzonej wyrokiem z dnia 26 maja 2015 r. wydanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy (sygn. akt: XX GC 87/13), zaopatrzonym w klauzulę wykonalności z dnia 28 października 2016 r., o łącznej wartości nominalnej 162.785,00 zł i łącznej wartości oszacowania przez syndyka 163,00 zł, za cenę nie niższą niż 163,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy złote).

 

Ogólne warunki sprzedaży:

  1. Bezwarunkową ofertę na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, składać należy w formie pisemnej w Kancelarii Syndyka, adres: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521 lub przesłać listem poleconym na ww. adres bądź w formie skanu podpisanej oferty przesłanego na adres mailowy: biuro@kancelariagrenda.pl,w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2019 roku, do godz. 10:00. Na kopercie bądź w temacie wiadomości e-mail należy wskazać „NIE OTWIERAĆ – Oferta w postępowaniu Ewy Paproty – sygn. akt XVIII GUp 329/19”.
  2. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oferowaną cenę.
  3. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo bezodszkodawczego odstąpienia od konkursu z ważnej przyczyny.
  4. Regulamin sprzedaży udostępniony został na stronie kancelarii Syndyka pod adresem: kancelariagrenda.ploraz przesyłany będzie w formacie pdf osobom zainteresowanym w odpowiedzi na zapytanie  skierowane na adres mailowy: biuro@kancelariagrenda.pl.
  5. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 61 670 73 73 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 bądź mailowo pod adresem: biuro@kancelariagrenda.pl.