Restrukturyzacja

We współczesnej gospodarce, przedsiębiorcy narażeni są na ponoszenie skutków nieustannego i wielokierunkowego wpływu zachodzących procesów gospodarczych i politycznych, i to zarówno tych z ich najbliższego otoczenia, jak i tych o charakterze makroekonomicznym. Wystarczy wskazać chociażby przykładowo na zmiany stóp procentowych i zmiany kursów walut mające nieuchronny wpływ na wszystkich prowadzących rozliczenia walutowe, zmiany polityczne wpływające na regulacje celne i wolność handlu międzynarodowego, czy zmiany w zakresie stanowienia i stosowania prawa, tak brzemienne w ostatnim czasie w skutkach dla branż transportowych i OZE.

Każdy przedsiębiorca nieustannie zmuszony jest do walki o utrzymanie swojej pozycji na rynku oraz ocenę rentowności prowadzonej działalności. Niestety, często intensywność i dynamika procesów gospodarczych jest tak duża, że przedsiębiorstwo nie może samodzielnie przeprowadzić niezbędnych zmian, porozumieć się z wierzycielami, zredukować wymaganych zobowiązań, w szczególności wobec banków, w taki sposób, aby uniknąć upadłości.

Wówczas niezbędna jest pomoc kompetentnego i doświadczonego doradcy restrukturyzacyjnego, który z pozycji zewnętrznego obserwatora, zdiagnozuje problemy przedsiębiorstwa, określi obiektywnie jego rynkową pozycję oraz perspektywy dalszego funkcjonowania w dotychczasowej formule, a następnie przedstawi zakres niezbędnych działań naprawczych i pomoże w ich fachowym wprowadzeniu w życie.

Dzięki prawidłowo przeprowadzonemu postępowaniu restrukturyzacyjnemu przedsiębiorca może uzyskać zmniejszenie swoich zobowiązań, odroczyć terminy ich spłaty, dokonać redukcji zbędnych etatów pracowniczych, odstąpić od nierentownych kontraktów czy też pozyskać nowe finansowanie.

Zespół naszej kancelarii posiada wieloletnie doświadczenie i szeroką wiedzę w podejmowaniu działań restrukturyzacyjnych. Nasi prawnicy brali udział – w zakończonych sukcesem – procesach restrukturyzacyjnych jeszcze w ramach postępowania naprawczego, na bieżąco współpracują z przedsiębiorcami doradzając im w prowadzonych restrukturyzacjach oraz przebranżawianiu ich firm.

Jednocześnie  nasze kwalifikacje podnosimy na bieżąco dzieląc się posiadaną wiedzą poprzez publikacje dotyczące procesów upadłościowych i restrukturyzacyjnych na łamach prasy branżowej oraz uczestnicząc w licznych konferencjach prawnych, także w charakterze wykładowców lub zaproszonych do udziału w dyskusji specjalistów.

W ramach obsługi restrukturyzacyjnej oferujemy przedsiębiorcom:

 • audyt restrukturyzacyjny, w ramach którego określona zostania aktualna sytuacja firmy i oceniona zostanie jej zdolność restrukturyzacyjna,

 • dobór właściwych procedur restrukturyzacyjnych,

 • przygotowanie kompletnych planów restrukturyzacyjnych,

 • przygotowanie wniosków restrukturyzacyjnych,

 • reprezentację sądową na etapie postępowania w przedmiocie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego jak i w jego zasadniczym toku,

 • fachowe i sprawne przeprowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych,

 • pełnienie funkcji nadzorcy sądowego, nadzorcy układu lub zarządcy w toku postępowania restrukturyzacyjnego,

 • reprezentację w negocjacjach z wierzycielami,

 • pomoc w poszukiwaniu inwestora (finansowania) zewnętrznego.

Naszą ofertę w ramach prawa restrukturyzacyjnego kierujemy również do wierzycieli. Należy upewnić wierzycieli, iż postępowanie restrukturyzacyjne dotyczące ich dłużnika, w istocie dotyczy rzeczy najważniejszych, ich pieniędzy. Tym samym, to właśnie wierzyciele stanowią jego najistotniejszy element. Dostrzegając tę zależność, w ramach wprowadzonego niedawno Prawa restrukturyzacyjnego, ustawodawca wyposażył wierzycieli w dalekosiężne uprawnienia, z których umiejętne skorzystanie wymaga jednak naszej fachowej wiedzy.

Wierzycielom oferujemy więc:

 • pełnienie funkcji nadzorcy sądowego lub zarządcy w toku postępowania restrukturyzacyjnego,

 • reprezentację w toku całego postępowania restrukturyzacyjnego, gwarantującą pełne wykorzystanie ich uprawnień,

 • reprezentację w prawach członka rady wierzycieli,

 • audyt planu restrukturyzacyjnego i sytuacji dłużnika, pozwalający na prawidłowe podjęcie decyzji w toku zgromadzenia wierzycieli.