KONKURS NA DZIERŻAWĘ PRZEDSIĘBIORSTWA BIOPAL SP. Z O.O. W BORKU WIELKOPOLSKIM

OBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości BIOPAL Sp. z o.o. z siedzibą w Borku Wielkopolskim ogłasza konkurs ofert na dzierżawę przedsiębiorstwa upadłego – zakładu produkcyjnego w Borku Wielkopolskim.

Ogólne warunki konkursu:

 1. Przedmiotem konkursu jest dzierżawa przedsiębiorstwa upadłego – zakładu produkcyjnego BIOPAL Sp. z o.o. w Borku Wielkopolskim.
 2. Bezwarunkowe oferty na dzierżawę przedmiotu konkursu z określeniem oferowanego czynszu dzierżawnego, okresu dzierżawy oraz istotnych warunków umowy dzierżawy składać należy w terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku do godz. 12.00 w Kancelarii Syndyka w Poznaniu (61-729), ul. Młyńska 5a/1 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dzierżawa BIOPAL”,

 3. Do oferty dzierżawy dołączyć należy dowód wpłaty wadium zabezpieczającego roszczenia wynikające z dzierżawy i złożonej oferty, w kwocie 400.000 zł na konto masy upadłości w BZ WBK 36 O/Poznań 95 1090 2590 0000 0001 2264 9161.

 4. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu ofert w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zwrotu wadium w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka lub odstąpienia przez niego od konkursu.

 5. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.
 6. Z Regulaminem Konkursu Ofert zapoznać się można w Kancelarii Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1, tel. 061-670-73- 73 od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej www.kancelariagrenda.pl

REGULAMIN
konkursu ofert na dzierżawę przedsiębiorstwa upadłego – zakładu produkcyjnego w Borku Wielkopolskim.

§1

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Syndyk Masy Upadłości BIOPAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Borku Wielkopolskim.

§2

PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Przedmiotem konkursu jest dzierżawa przedsiębiorstwa upadłego – zakładu produkcyjnego w Borku Wielkopolskim, w całości lub w części.

 2. Szczegółowy skład przedmiotu konkursu określają sporządzone w toku postępowania spis inwentarza oraz wyceny, stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu.

 3. Przedmiotem dzierżawy nie mogą zostać objęte w szczególności wierzytelności, dokumentacja upadłego oraz środki pieniężne.

  §3
  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie bezwarunkowej oferty na dzierżawę przedmiotu konkursu, tj. zakładu produkcyjnego w Borku Wielkopolskim, z określeniem oferowanego czynszu dzierżawnego, okresu dzierżawy oraz istotnych warunków umowy dzierżawy, w terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku do godz. 12.00 w Kancelarii Syndyka w Poznaniu (61 – 729), ul. Młyńska 5a/1 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dzierżawa BIOPAL” (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka).

 2. Do oferty dzierżawy dołączyć należy dowód wpłaty wadium zabezpieczającego roszczenia wynikające z dzierżawy i złożonej oferty, w kwocie 400.000 zł na konto masy upadłości w BZ WBK 36 O/Poznań 95 1090 2590 0000 0001 2264 9161.

 3. Oferta winna nadto zawierać:
  a) określenie oferenta ze wskazaniem pełnej nazwy, siedziby, numeru NIP oraz REGON, b) proponowany miesięczny czynsz dzierżawny,

  c) oświadczenie, iż celem zabezpieczenia roszczeń Wydzierżawiającego wynikających z umowy dzierżawy oferent zobowiązuje się do wpłaty na rachunek bankowy masy upadłości depozytu w wysokości odpowiadającej dwumiesięcznej stawce ustalonego czynszu, w terminie do dnia podpisania umowy,

  d) dowód wpłaty wadium oraz wskazanie numeru rachunku bankowego, na który wadium należy zwrócić.

 4. Oferent winien załączyć do oferty również:

  a) aktualny, nie starszy jak 3 miesiące, odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, której podlega,

  b) oświadczenie, że oferent zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz ogłoszeniem i akceptuje określone w nich warunki konkursu,

  c) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu konkursu i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

  d) oświadczenie, że oferent posiada środki niezbędne na terminowe regulowanie czynszu dzierżawnego.

§4
POZOSTAŁE WARUNKI KONKURSU

 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2017 roku, o godz. 12.00, w Kancelarii Syndyka w Poznaniu, przy udziale 3 osobowej komisji powołanej przez Syndyka.

 2. Syndyk wybiera ofertę najkorzystniejszą dla masy upadłości.

 3. Syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z jednym bądź kilkoma oferentami.

 4. Oferta nie wybrana przez Syndyka bądź oferta w zakresie której Syndyk nie wyraził zamiaru negocjacji przestaje wiązać oferenta.

 5. O wyborze oferty, prowadzeniu dalszych negocjacji lub niewybraniu oferty syndyk poinformuje każdego z oferentów listem poleconym na adres jego siedziby, bądź inny adres korespondencyjny wskazany w ofercie.

 6. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została przyjęta, podlega zaliczeniu na poczet depozytu, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt. c niniejszego Regulaminu. Wadium podlega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku niezawarcia umowy dzierżawy z winy oferenta w wyznaczonym terminie.

 7. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od dnia poinformowania oferenta o nieprzyjęciu jego oferty bądź dnia zakończenia negocjacji.

 8. Umowa dzierżawy z podmiotem, którego oferta została przyjęta zostanie zawarta w terminie nie dalszym jak 30 dni od dnia wyboru oferty.

 9. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu ofert, w całości lub w części, w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zwrotu wadium w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka lub odstąpienia przez niego od konkursu.

  §5

  UWARUNKOWANIA UMOWY

 1. Dzierżawca na mocy umowy obowiązany będzie do dokonywania na swój koszt niezbędnych naprawa celem utrzymania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym.

 2. Dzierżawca będzie miał prawo dokonywania innych nakładów na przedmiot dzierżawy wyłącznie za zgodą syndyka, na warunkach każdorazowo uzgodnionych.

 3. Dzierżawca obowiązany będzie do uzyskania na własny koszt i staraniem własnym, pełnego ubezpieczenia zakładu uwzględniającego zakładany przez dzierżawcę profil produkcji

 4. Dzierżawca będzie miał prawo do poddzierżawy przedmiotu dzierżawy wyłącznie za zgodą syndyka.

 5. Dzierżawca ponosić będzie względem Wydzierżawiającego pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody w mieniu lub utratę mienia stanowiącego przedmiot dzierżawy.

 6. Dzierżawca zapewni Wydzierżawiającemu możliwość kontroli prawidłowości realizacji umowy dzierżawy oraz realizacji czynności związanych z tokiem postępowania upadłościowego.

 1. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym.

 2. Oferent przyjmuje do wiadomości, że w związku z tokiem postępowania upadłościowego, syndyk może w każdym czasie – zarówno w trakcie obowiązywania umowy dzierżawy, jak i jeszcze przed jej zawarciem – wszcząć procedurę sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego bądź poszczególnych składników masy upadłości.

 3. W przypadku wszczęcia procedury sprzedaży, o której mowa w ustępie poprzednim, Dzierżawca obowiązany będzie do udostępniania syndykowi przedmiotu dzierżawy celem umożliwiania potencjalnym nabywcom zapoznania się z nim oraz celem realizacji wszelkich niezbędnych czynności w toku postępowania upadłościowego.

  §6
  ZAPOZNANIE SIĘ Z MATERIAŁAMI

 1. Z Regulaminem Konkursu Ofert, spisem inwentarza oraz wycenami przedsiębiorstwa zapoznać się można w Kancelarii Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1, tel. 061-670-73-73 od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 15.00.

 2. Z przedmiotem dzierżawy można zapoznać się w Borku Wielkopolskim, przy ul. Jeżewskiej 1, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym dokładnego terminu z syndykiem.