Działka budowlana pod Warszawą – PRZETARG

Obwieszczenie o przetargu

Syndyk masy upadłości Izabeli Pałyska zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 487/14, o powierzchni 2.654 m2, położonej w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów, powiat Wołomiński, ul. Pokoje 29, zapisanej w księdze wieczystej nr WA1W/00102535/6 za cenę nie niższą niż 90.530,00 zł wraz z prawem własności udziału w części 2/20 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej sie z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 487/15 o pow. 1.454 m2, położonej w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów, powiat Wołomiński, ul. Pokoje, zapisanej w KW nr WA1W/00068180/1, za cenę nie niższą jak wartość oszacowania, tj. kwota 8.170,00 zł, ,opisanych szczegółowo w wykonanym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego operacie szacunkowym z dnia 25 listopada 2016 r. oraz z dnia 24 sierpnia 2017 roku.

Cena wywoławcza przetargu wynosi nie mniej niż 98.700,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych).

Zainteresowani winni składać oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia z dopiskiem „Oferta w przetargu na sprzedaż składników masy upadłości Izabeli Pałyska – NIE OTWIERAĆ” z podaniem sygnatury akt sprawy „X GUp 624/16” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2018 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać listem poleconym na adres ww. Sądu (decyduje data wpływu oferty do Sądu).

Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę, nie mniejszą niż cena wywoławcza oraz oświadczenia oferenta określone w regulaminie przetargu.

Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 9.870,00 (słownie dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt 00/100 złotych) na rachunek bankowy 40 1090 2590 0000 0001 3360 2324 z dopiskiem “Wadium” najpóźniej do dnia 10 stycznia 2018 roku.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 16 stycznia 2018 roku o godz 12:30, w sali nr 120, w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A.

Operat nieruchomości i szczegółowe warunki przetargu dostępne są do wglądu w Kancelarii pod adresem: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521 i 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 oraz na stronie internetowej Syndyka: www.kancelariagrenda.pl

Sędzia – komisarz oraz Syndyk Masy Upadłości zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyn.