Zaproszenia do składania ofert na nabycie lub dzierżawę oczyszczalni ścieków

OBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości TRUST S.A. w upadłości z siedzibą w Poznaniu

zaprasza podmioty zainteresowane do składania ofert nabycia lub dzierżawy

wchodzącej w skład masy upadłości oczyszczalni ścieków dla Moraska i Radojewa

położonej na działce nr 408 zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00130418/7.

 

Ogólne warunki sprzedaży:

  1. Przedmiotem sprzedaży lub dzierżawy jest funkcjonująca oczyszczalnia ścieków dla Moraska i Radojewa, stanowiąca własność upadłej spółki TRUST S.A. w upadłości, na którą składa się nieruchomość stanowiąca działkę nr 408 zapisaną w księdze wieczystej PO1P/00130418/7 wraz z infrastrukturą oraz prawami z decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2020 roku w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, obejmujące wprowadzanie ścieków do wód, tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych, pochodzących z oczyszczalni ścieków usytuowanej przy ul. Lubczykowej w Poznaniu, na warunkach wynikających z ww. decyzji.
  2. Oferty dzierżawy lub zakupu, wraz ze wskazaniem oferowanych warunków finansowych i transakcyjnych, składać należy w terminie do dnia 07 maja 2021 roku do godz. 10.00 w Kancelarii Syndyka w Poznaniu (61-729), ul. Młyńska 5a/1, z podaniem sygnatury akt sprawy „XI GUp 985/20” i z wyraźnym dopiskiem „Oferta na dzierżawę/zakup oczyszczalni ścieków TRUST S.A. w upadłości – NIE OTWIERAĆ”.
  3. Syndyk wskazuje, iż w sytuacjach uzasadnionych warunkami oferty dopuszcza zastrzeżenie na rzecz dzierżawcy prawa pierwokupu.
  4. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od poszukiwania dzierżawcy lub nabywcy w każdym czasie bez podania przyczyny.
  5. Z informacjami dotyczącymi oczyszczalni zapoznać się można w Kancelarii Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1, tel. 061-670-73-73, od poniedziałku do piątku, od godz. 9.00 do 15.00. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu możliwa jest również wizytacja obiektu.
  6. Syndyk wskazuje, iż zawarcie umowy na warunkach uzgodnionych z wybranym oferentem nastąpić może po uzgodnieniu w trybie negocjacji szczegółowych warunków umowy oraz uzyskaniu wymaganych zgód.