Sprzedaż Mieszkanie Plewiska

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Syndyk masy upadłości Doroty Liwarskiej i Krzysztofa Liwarskiego zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości przysługującemu upadłej Dorocie Liwarskiej oraz przetargu na sprzedaż 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości przysługującemu upadłemu Krzysztofowi Liwarskiemu, stanowiących prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Plewiskach przy ul. Miętowej 25/34 zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00261473/4 wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00248665/0 oraz ruchomościach stanowiących wyposażenie ww. lokalu, ujawnionych w spisie inwentarza pod pozycjami 1-10.

Cena wywoławcza przetargu każdego z udziałów wynosi nie mniej niż 112.575,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych).

Zaiteresowani winni składać oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia z dopiskiem “Oferta w przetargu na sprzedaż składników masy upadłości Doroty Liwarskiej – NIE OTWIERAĆ” z podaniem sygnatury akt sprawy “X GUp 401/16”, bądź z dopiskiem “Oferta w przetargu na sprzedaż składników masy upadłości Krzysztofa Liwarskiego – NIE OTWIERAĆ” z podaniem sygnatury akt sprawy “X GUp 398/16” (w przypadku oferty nabycia całkowitego udziału upadłych w nieruchości, oferent winien złożyć dwie oferty), w nieprzekraczającym terminie do dnia 10 marca 2017 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać listem poleconym na adres ww. Sądu (decyduje data wpływu oferty do Sądu).

Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza dla każdego z udziałów oraz oświadczenia oferenta określone w regulaminie przetargu.

Warunkiem złożenia oferty nabycia ww. udziału Doroty Liwarskiej jest wpłata wadium w kwocie 11.260,00 zł (słownie jedenaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych), na rachunek bankowy 20 1090 2590 0000 0001 3309 2949 z dopiskiem “Wadium”, a przypadku oferty nabycia ww. udziału Krzysztofa Liwarskiego warunkiem jest wpłata wadium w kwocie 11.260,00 zł (słownie jedenaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych) na rachunek bankowy 83 1090 2590 0000 0001 3309 3173 z dopiskiem “Wadium”, najpóźniej do dnia 10 marca 2017 roku.

Otwarcie ofert nabycia udziału Doroty Liwarskiej nastąpi na posiedzeniu jawnym, w dniu 14 marca 2017 roku o godz. 14:15, w sali nr 120, w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, a otwarcie ofert nabycia udziału Krzysztofa Liwarskiego nastąpi na posiedzeniu jawnym, w dniu 14 marca 2017 roku o godz. 14:20, w sali nr 120, w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A.

Operaty nieruchomości i szczegółowe warunki przetargów dostępne są do wglądu w Kancelarii pod adresem: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/36A i 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 oraz na stronie internetowej Syndyka: www.kancelariagrenda.pl

Sędzia – komisarz oraz Syndyk Masy Upadłości zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub

odstąpienia od przetargów lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Więcej informacji w zakładce Inwestycje.