Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. w Będziecie | Zmiana właściciela

Nadzorca wykonania układu Fabryki Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie niniejszym informuje, iż zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa z dnia 15 września 2023 roku (Dz. U. z 2023 roku, poz. 2039) całość praw z akcji Fabryki Przewodów Energetycznych w Będzinie przejęta została przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie.

Nadzorca wykonania układu wskazuje, iż zmiana własnościowa stanowi kolejny etap restrukturyzacji spółki, która z udziałem nowego właściciela realizuje układ, co szczegółowo opisane zostało w sprawozdaniach nadzorcy wykonania układu składanych do akt prowadzonych w systemie KRZ.