Błękitne Tarasy Sp. z o.o. | Spotkanie z wierzycielami | 27.06.2024 g. 10:00

Zarządca spółki Błękitne Tarasy Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Koszalinie, w związku z tokiem postępowania sanacyjnego, zaprasza wierzycieli do spotkania z Zarządcą, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 roku o godz. 10:00 w Poznaniu, w siedzibie Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 2a, Sala BR 108.

Spotkanie służyć ma zapoznaniu wierzycieli z aktualnym stanem postępowania, zrealizowanymi już czynnościami i ich efektami oraz perspektywami dalszych działań.

Mając na uwadze liczne zapytania wierzycieli, w ocenie Zarządcy zachodzi konieczność zapoznania wierzycieli ze stanem postępowania w sposób inny aniżeli analiza akt KRZ, tj. na drodze wysłuchania informacji Zarządcy o bieżącym stanie postępowania oraz omówieniu kwestii kluczowych dla postępowania z możliwością zadawania swobodnych pytania.

Podstawowe kwestie jakie zostaną poruszone na spotkaniu:

  • sprawozdanie Zarządcy dotyczące pierwszego półrocza toku postępowania,
  • omówienie stanu poszukiwania wykonawcy na prowadzenie dalszych prac budowlanych,
  • omówienie kwestii inwentaryzacji stanu robót budowanych,
  • omówienie kwestii prac nad spisem wierzytelności oraz planem restrukturyzacyjnym,
  • omówienie kwestii nieprawidłowości w rozliczeniu podatku VAT przez dłużnika oraz aktualnej kontroli podatkowej,
  • odpowiedzi na pytania wierzycieli.

W zakresie kwestii organizacyjnych Zarządca prosi o potwierdzenie obecności przez wierzycieli na drodze mailowej na adres biuro@kancelariagrenda.pl, celem zabezpieczenia odpowiedniej ilości miejsc.  Zarządca zaznacza, iż z uwagi na kwestie prawne i roboczy charakter spotkania nie ma możliwości uczestnictwa w spotkaniu w sposób zdalny ani jego utrwalania. Ze spotkania sporządzony zostanie przez pracownika kancelarii Zarządcy protokół, który zawierał będzie listę obecności oraz  zarys poruszonych kwestii, protokół złożony zostanie do akt postępowania restrukturyzacyjnego.