Doręczenia elektroniczne i adres do doręczeń elektronicznych

Wszystkim przedsiębiorcom oraz osobom wykonującym szeroko pojęte zawody prawnicze, w tym radcom prawnym, adwokatom oraz doradcom restrukturyzacyjnym przypominamy, że z dniem 05 października 2021 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych (Dz. U z 2020 r. poz. 2320).

Ustawa, choć w znacznej mierze odroczona w skutkach, wprowadza nową jakość w cyfryzacji obiegu korespondencji i procedur sądowych.

Ustawa statuuje obowiązek posiadania przez podmioty publiczne oraz podmioty wymienione w art. 9 ustawy tzw. adresu do doręczeń elektronicznych (ADE), wpisanego do bazy adresów elektronicznych (BAE).

Utworzenie ADE dla podmiotów wymienionych w art. 9 ustawy jest obligatoryjne, a stosowne przepisy wprowadzone zostały do ustaw branżowych, m. in. ustawy z dnia 15 czerwca 2007 roku o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych.

Zgodnie z założeniem ustawy, w nowej, cyfrowej rzeczywistości prawnej, korespondencja prowadzona w odniesieniu do podmiotów posiadających ADE kierowana będzie w ramach tzw. publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE), a jedynie w wyjątkowych wypadkach w ramach tzw. publicznej usługi hybrydowej (PUH), czyli doręczenia podobnego obecnemu listowi poleconemu, choć zawierającego wydruki korespondencji elektronicznej.

Stosowne zmiany w procedurze administracyjnej wchodzą w życie już w dniu dzisiejszym, w procedurze cywilnej w dniu 01 października 2022 roku, a w procedurze karnej od dnia 01 października 2029 roku.

Stąd też wszystkim obowiązanym przypominamy o obowiązku założenia ADE, a doradcom restrukturyzacyjnym zwracamy uwagę na jeszcze jedną zmianę w dotyczących ich przepisach, a mianowicie nowy przepis art. 176 ust. 2a Prawa upadłościowego, zgodnie z którym syndyk o fakcie ogłoszenia upadłości zawiadamia ministra właściwego dla spraw informatyzacji, jeżeli upadły posiada adres do doręczeń elektronicznych.