Nieruchomość, Rawicz, ul. Armii Krajowej 4

OBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości WIKONT Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu ogłasza łączną sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert składników masy upadłości w postaci nieruchomości położonej w Rawiczu, przy ul. Armii Krajowej 4 za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości nie niższą jak 2.683.200,00 zł oraz ruchomości za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości nie niższą niż 365.295,36 zł netto, tj. za cenę łączną nie niższą jak 3.048.495,36 zł netto.

 

Ogólne warunki sprzedaży:

 1. Przedmiotem sprzedaży są:
 2. nieruchomość stanowiąca: prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Rawiczu przy ul. Armii Krajowej 4, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1R/00013587/7 oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej gruntowej zapisanej w księdze wieczystej nr PO1R/00037387/9 opisana w Operacie Szacunkowym z dnia 12 czerwca 2020 roku sporządzonym przez mgr inż. Wojciecha Wojdyło,
 3. ruchomości stanowiące: środki trwałe oraz części zapasowe opisane w Aktualizacji z dnia 15 stycznia 2021 roku Ekspertyzy z dnia 26 sierpnia 2020 roku, sporządzonej przez biegłego sądowego Macieja Wituskiego.
 4. Bezwarunkowe oferty na zakup Przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny łącznej sprzedaży, nie niższej jak ceny 2.683.200,00 zł netto dla nieruchomości, o której mowa w pkt. 1 lit. a oraz 365.295,36 zł dla ruchomości, o których mowa w pkt. 1 lit. b, łącznie nie niższe jak 3.048.495,36 zł netto (słownie: trzy miliony czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć 36/100 złotych) składać należy w terminie do dnia 30 września 2021 roku do godz. 10.00 w Kancelarii Syndyka w Poznaniu (61-729), ul. Młyńska 5a/1, w zamkniętej mniejszej kopercie, która winna być umieszczona w drugiej kopercie o większym formacie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia oraz otwarcie i zamknięcie koperty bez pozostawienia śladów po otwarciu. Każda z kopert winna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości pod adresem: ul. Młyńska 5a/1, 61 – 729 Poznań koniecznie z podaniem sygnatury akt sprawy „XI GUp 79/20” i z wyraźnym dopiskiem „Oferta na sprzedaż składników masy upadłości WIKONT Sp. z o.o. w upadłości – NIE OTWIERAĆ”.
 5. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza, z podaniem cen oferowanej za każdy z elementów przedmiotu sprzedaży i cenę łączną oraz spełniać wymogi określone w Regulaminie sprzedaży.
 6. Do oferty dołączyć należy dowód wpłaty wadium, w kwocie 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości w Santander BP S.A. 87 1090 1447 0000 0001 4472 7725.
 7. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 8. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.
 9. Z Regulaminem sprzedaży oraz wycenami przedmiotu sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1, tel. 061-670-73-73 od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 15.00 oraz w zakresie Regulaminu sprzedaży na stronie internetowej kancelariagrenda.pl
 10. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży stanowi przedmiot umów najmu, z których treścią zapoznać się można w Kancelarii Syndyka po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 11. Z przedmiotem sprzedaży zapoznać się można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Położenie obiektu.

Więcej informacji w zakładce inwestycje i pod niniejszym linkiem.